2017-02-09

Bokslutskommuniké för New Wave Group AB (publ)

JANUARI–DECEMBER 2016


PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016

• Omsättningen uppgick till 1 549 mkr, vilket var 10 % högre än föregående år (1 405 mkr). 
• Rörelseresultat uppgick till 167,0 (108,4) mkr 
• Periodens resultat uppgick till 127,8 (63,3) mkr. 
• Resultat per aktie uppgick till 1,90 (0,94) kr. 
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 280,9 (375,5) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

• Omsättningen uppgick till 5 237 mkr, vilket var 5 % högre än föregående år (4 965 mkr). 
• Rörelseresultat uppgick till 400,2 (255,2) mkr. 
• Periodens resultat uppgick till 276,7 (145,3) mkr. 
• Resultat per aktie uppgick till 4,16 (2,16) kr. 
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 448,9 (129,5) mkr. 
• Soliditeten uppgick till 48,4 (45,9) %. 
• Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 62,1 (76,8) %.

UTDELNING

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning på 1.35 (1.00) krona per aktie motsvarande 89,6 mkr.

 

VD HAR ORDET

KVARTALET
Jag är nöjd med fjärde kvartalet på i stort sett alla punkter även om det finns enskilda bolag som skall prestera bättre. En organisk tillväxt på 10 % (varav 4 % valuta) känns starkt. Inte minst med tanke på att vi växte 12 % i motsvarande kvartal i fjol. Tillväxten i segmentet Profil med 13 % är urstarkt och att vi har tillväxt i samtliga rörelsesegment är riktigt roligt. Nu börjar tillväxten verkligen märkas även på vår resultatutveckling. Rörelseresultatet ökade med 58,6 mkr (54 %) och periodens resultat med 64,5 mkr (102 %).

HELÅRET 2016
Nästan nöjd... På tre år har vi nu haft en organisk tillväxt med nästan 1 200 mkr varav året som gick med 272 mkr. Samtidigt ökade vi under året rörelseresultatet med 145,0 mkr (57 %) och periodens resultat med 131,4 mkr (90 %). Vi hade dessutom ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten på 448,9 mkr, vilket ger oss en stark balansräkning. Nettoskulden sänktes till 1 749 mkr, soliditeten är 48,4 % och skuldsättningsgraden 62,1 %. Det är en stark förbättringstakt på i stort sett alla områden och på alla nyckeltal.

FRAMTIDSUTSIKTER
Jag är fortsatt optimistisk över framtiden. De investeringar vi gjorde 2014-2016 är fortfarande långt ifrån sin fulla potential och vi lanserade i januari 2017 Craft Teamwear. Denna lansering skall ge oss ytterligare tillväxt från främst 2018 och vi går även mot en lansering av Craft skor. I stort sett alla verksamheter har tillväxt och lönsamhet, även om profil- och yrkeskläder sticker ut mest positivt. Förutom nya produktlanseringar har vi även investerat mycket i CSR och i marknadsföring de senaste åren. Dessa investeringar kommer att hjälpa oss långsiktigt, inte minst på profilmarknaden där vi ligger långt före de flesta av våra konkurrenter. Vi har dessutom en mycket motiverad och bra organisation som gör ett fantastiskt jobb.

Jag är övertygad om att vår tillväxt, både vad gäller försäljning och resultat, bara har börjat. Sedan kan, som jag brukar skriva, något eller några kvartal kanske vara sämre. Anledningen kan exempelvis vara någon större etablering. Vi står bland annat inför utökade insatser både i Kanada och Polen och kanske ytterligare några länder de kommande två åren. Totalt sett har vi dock aldrig någonsin varit i en så gynnsam situation gentemot våra konkurrenter oavsett om man talar ekonomisk styrka, varumärken, produkter, CSR eller något annat!

 

TORSTEN JANSSON
Vd och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2017 klockan 7.00 (CET).

Kvartalsrapport januari-december 2016
Rapport [PDF] | Presentation [PDF]