2016-11-10

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

JANUARI - SEPTEMBER 2016


PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2016

• Omsättningen uppgick till 1 300 mkr, vilket var 2 % högre än föregående år (1 272 mkr).
• Rörelseresultat uppgick till 124,9 (96,3) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 86,5 (65,1) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 1,31 (0,98) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,5 (-161,2) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

• Omsättningen uppgick till 3 688 mkr, vilket var 4 % högre än föregående år (3 559 mkr). 
• Rörelseresultat uppgick till 233,2 (146,8) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 148,9 (82,0) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 2,26 (1,22) kr. 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 168,0 (-246,0) mkr.
• Soliditeten uppgick till 45,4 (42,8) %. 
• Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 73,5 (92,1) %.

 

VD HAR ORDET

JULI-SEPTEMBER
Totalt sett är jag nöjd med kvartalet, på alla punkter utom försäljning. Nettoomsättningen ökade med 2 % och jag hade trott på en något högre försäljning. Framför allt var september under mina förväntningar. Men man ska komma ihåg att tredje kvartalet 2014 gav 8 % ökning följt av13 % 2015 så det var starka siffror som vi mötte. Trots allt är 1 300 mkr all time high för ett tredje kvartal.

Försäljningskanalen profil fortsätter sin snabba tillväxt med 9 % och det var detaljhandeln som drog ned den totala försäljningen med -4 %.

Bruttovinstmarginalen ökade från 45,1 % till 46,7 % och kostnaderna är under god kontroll, trots fortsatt höga marknadsinvesteringar. Detta resulterar i att rörelseresultatet ökar till 124,9 mkr för kvartalet.


JANUARI - SEPTEMBER
Nettoomsättningen ökade med 4 % till 3 688 mkr och rörelseresultatet ökade med 59 % till 233,2 (146,8) mkr. Resultatet före skatt ökade med 88 % till 189,2 (100,4) mkr.

Vi lämnar dessutom tredje kvartalet bakom oss med en stark balansräkning och en lägre nettoskuld, så sammanfattningsvis utvecklas i stort sett allt i rätt riktning - även om vi har en bra bit kvar innan vi når våra marginalmål.


FRAMTIDEN
Den korta framtiden, dvs nästa kvartal, är alltid svår att sia om. Enskilda kvartal kan alltid slå lite upp och ner men min tro är att resultatet kommer att fortsätta förbättras jämfört med föregående år.

Tittar jag på kommande år är jag fortsatt optimistisk och tror att både försäljning och resultat kommer att fortsätta öka.

Våra produkter och vårt sortiment är bättre än någonsin tidigare, våra varumärken stärks för varje år, vår organisation och våra anställda är mer motiverade och bättre rustade än på länge och sist men inte minst är våra kunder idag otroligt nöjda med den service som vi nu ger dem. Vi har också skaffat oss en ledande position inom CSR, som hela tiden ökar i betydelse.

Expansionen kommer att fortsätta och två mycket spännande saker att följa 2017 och framåt blir lanseringen av Craft Teamwear som vi tror mycket på och den andra blir en fullskalig satsning av Clique och Cutter & Buck i Kanada med etablering av ett större lager.

Mina medarbetare och jag ser på framtiden med tillförsikt.


TORSTEN JANSSON
Vd och koncernchef
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se


Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2016 klockan 7.00 (CET).

Kvartalsrapport januari-september 2016
Rapport [PDF] | Presentation [PDF]