Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

1.1    Denna integritetspolicy gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in när du kontaktar oss genom formulär på www.nwg.se (”Webbplatsen”), skickar e-post till oss eller kontaktar oss per telefon eller på annat sätt.

1.2    Om inte annat anges är New Wave Group AB (publ), 556350-0916 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”) personuppgiftsansvarig.

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1    Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett så bra sätt som möjligt.  I samband med att du kontaktar oss samlar vi in och sparar information som du lämnar till oss, t.ex. företagsnamn, kundnummer, namn, adress, e-post och telefonnummer.

2.2    Utöver vad som anges i föregående punkt kan vi också komma att spara sådan ytterligare information du lämnar till oss – t.ex. frågor om vår verksamhet eller våra produkter, men också om du skickar in ditt cv eller söker ett jobb.

2.3    Om du deltar i ett evenemang som vi anordnar kan vi komma att ta bilder som vi använder i marknadsföring och publicerar i olika interna och externa kanaler.

2.4    Observera att information som kan identifiera dig som individ är att anse som personuppgifter, även om du kontaktar oss eller utnyttjar våra tjänster för ett företags räkning.

3. VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL

3.1  Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande syften:
a)    För att återkoppla till dig om du har kontaktat oss och för att besvara frågor du ställt till oss.
b)    För att hantera juridiska frågor.
c)    För att administrera och förbättra våra tjänster.
d)    För att tillhandhålla sådana tjänster du har efterfrågat (t.ex. utskick av information eller aktiekort).

3.2    Bolaget samlar inte in eller köper information om kunder från tredje part. Vi delar heller inte dina personuppgifter med någon tredje part utanför New Wave Group, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de syften som anges i punkt 3.1, för hantering av våra IT-system eller om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

3.3    Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett biträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

4. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER M.M.

4.1    Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund, och Bolaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4.2    I samband med att vi tillhandahåller tjänster du har efterfrågat behandlar Bolaget personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig. Vissa av behandlingarna ovan grundar sig dock på en intresseavvägning, dvs. att vi bedöms ha ett berättigat intresse att få behandla uppgifterna för ett visst ändamål och behandlingen bedöms inte kränka din integritet. I den mån vi behöver behandla personuppgifter i juridiska frågor eller tvister (t.ex. gällande produktansvar), är det ett berättigat intresse för Bolaget att bevaka våra rättsliga intressen.

5. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

5.1    Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i punkt 3.1,  eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

6.1    Bolaget har vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Till exempel har vi inbyggda behörighetsbegränsningar i våra system och skyddar data med hjälp av brandväggar och kryptering.

6.2    Om dina personuppgifter behandlas av oss eller samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU- kommissionens webbplats.

7. LÄNKAR

7.1    Observera att Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför Bolagets kontroll. Länkarna finns bl.a. för att underlätta för dig att hitta mer information inom ämnen som vi tror kan vara intressanta för dig som kund. Bolaget ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser och vi ber dig uppmärksamma att sådana webbplatser har egna villkor, samt att du kontrollerar hur de behandlar dina personuppgifter.

8. DINA RÄTTIGHETER

8.1    Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

8.2    För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

New Wave Group AB (publ)
Kungsportsavenyen 10
411 36 Göteborg

8.3    Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
www.imy.se