New Wave Group föreslår slopad utdelning och skjuter upp årsstämman

Mot bakgrund av den uppkomna situationen och den ökade osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen på grund av spridningen av coronaviruset har styrelsen i New Wave Group beslutat att det tidigare förslaget om utdelning med 2,20 kr per aktie till årsstämman 2020 dras tillbaka och föreslår istället att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Läs mer Läs mer

Påverkan på New Wave Group-koncernens verksamhet till följd av coronavirusets spridning

New Wave Group-koncernen påverkas i stor omfattning av spridningen av coronaviruset. Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster bedöms minska kraftigt inom samtliga segment under resterande del av första kvartalet 2020. Efterfrågan kan därefter antas påverkas särskilt under andra kvartalet, men hur påverkan kommer att se ut därefter går inte att närmare bedöma i dagsläget.

Läs mer Läs mer

Bokslutskommuniké 2019 New Wave Group AB

Januari - December

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 50 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Bokslutskommuniké 2019 New Wave Group AB

Januari - December

Läs mer

Full pott i hållbarhet för new wave group

New Wave Group är ett av 8 bolag som får full pott – 6 poäng av 6 möjliga – när [...]

Läs mer

Kalendarium

februari

06
torsdag

Bokslutskommuniké 2019

Presentation hålls på New Wave Group's Showroom, Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm, kl 10.00.

För anmälan till presentation, e-mail: ann.sundin@nwg.se

april

22
onsdag

Delårsrapport för första kvartalet, 2020

 

maj

13
onsdag

Årsstämma 2020