Om New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profilbranschen samt sport-, gåvo- och inredningssektorn.

Vi har tre rörelsesegment: Företag, med profilkläder, yrkeskläder och gåvor, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning.

Vi är verksamma genom två säljkanaler: profilmarknaden, där försäljningen sker till oberoende profilåterförsäljare, och detaljhandelsmarknaden, där försäljningen sker till konsumenter genom detaljhandelsföretag som arbetar med specialiserade butiker. Genom att vara aktiv på båda dessa marknader uppnår koncernen en bra riskspridning. Vi uppnår även stora samordningsfördelar genom att stora delar av sortimentet kan användas på båda försäljningskanalerna.

New Wave Groups styrka är design, inköp, logistik och marknadsföring av våra varumärken.

Produkterna är huvudsakligen tillverkade i Asien och till en viss, mindre del i Europa.

New Wave Group har sedan starten uppvisat en stark tillväxt med bra marginaler.

Varumärken

 

Rörelsesegment

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning


Bolagen

New Wave Groups organisation är decentraliserad där ett stort mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning. Målsättningen är att bolagen ska drivas i entreprenörsanda samtidigt som man har fördelarna med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag, ca 70 stycken. Styrelsemöten hålls normalt tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från VD:ar i ”mogna” bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group har valt möjliggör en effektiv benchmarking för både lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader.

Våra Dotterbolag