18 maj, 2022

Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 18 maj 2022. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 4,25 kr per aktie med den 20 maj 2022 som avstämningsdag.
  • Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
  • Arvode till styrelsen och revisionsutskottet beslutades utgå enligt följande. Arvode utgår med 500 000 kr till styrelseordföranden och med 200 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskottet utgår med 150 000 kr att fördela inom utskottet och 100 000 kr avsattes för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens digitalisering.
  • Christina Bellander, Jonas Eriksson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson, Ingrid Söderlund, M. Johan Widerberg och Mats Årjes omvaldes till styrelseledamöter.
  • Olof Persson omvaldes till styrelseordförande.
  • Ernst & Young AB omvaldes som revisor.
  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 4 000 000 aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 1 st. p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att offentliggöras på bolagets webbplats www.nwg.se.

Den 18 maj 2022
New Wave Group AB (publ)
StyrelsenFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
VD och koncernchef

Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 703 62 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se