16 maj, 2024

ÅRSSTÄMMA I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 16 maj 2024.

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 3,50 kr per aktie fördelat på två utdelningstillfällen med den 20 maj 2024 respektive den 2 december 2024 som avstämningsdagar. Utdelning utgår med 1,75 kr per aktie och utdelningstillfälle.
  • Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
  • Arvode till styrelsen och revisionsutskottet beslutades utgå enligt följande. Arvode utgår med 550 000 kr till styrelseordföranden och med 225 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Arvode till revisionsutskottet utgår med 200 000 kr att fördela inom utskottet och 150 000 kr avsattes för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens strategiarbete.
  • Kinna Bellander, Isabella Jansson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg omvaldes till styrelseledamöter. Susanne Given och Kristina Johansson valdes till nya styrelseledamöter.
  • Olof Persson omvaldes till styrelseordförande.
  • Deloitte AB valdes som revisor.
  • Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 8 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 1 st. p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att offentliggöras på bolagets webbplats www.nwg.se.

Kosta den 16 maj 2024
New Wave Group AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: 031-712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: 0703-62 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se