11 februari, 2021

Bokslutskommuniké 2020 New Wave Group AB

Januari - December

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 873,2 MSEK, vilket var 7% (3% i lokala valutor) lägre än föregående år (2 024,1 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 283,6 (240,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 208,2 (165,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,13 (2,53) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 557,5 (286,7) MSEK.

 

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 098,8 MSEK, vilket var 12% (10% i lokala valutor) lägre än föregående år (6 903,5 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 545,9 (535,0) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 363,0 (370,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,51 (5,66) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 1 206,6 (99,5) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 53,4 (44,9) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 47,1 (78,6) %.

 

UTDELNING

Mot bakgrund av den pågående pandemin och dess svårbedömda konsekvenser under 2021, har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning ska betalas ut. Koncernen har en stark finansiell ställning och goda möjligheter finns för en utdelning under senare delen av 2021 och styrelsen kommer senast i delårsrapporten för tredje kvartalet, som avses offentliggöras den 5 november 2021, återkomma med förslag på när ett återupptagande av utdelning kan ske.

 

VD HAR ORDET                        

OKTOBER-DECEMBER

Rekordstarkt resultat

Trots att COVID-19-pandemin fortsätter och med den lockdowns, evenemang utan publik, nästan all klubbverksamhet och idrott ligger nere och event ställs in eller skjuts upp levererar vi det högsta rörelseresultatet i vår historia. Nettoomsättningen minskade trots ovanstående med marginella 3% i lokala valutor och 7% i SEK, under rådande förutsättningar en bra försäljning. Geografiskt såg vi under kvartalet en återhämtning i Norden, samt en viss återhämtning i USA och Kanada. Värt att notera på den positiva sidan är också att Sport & Fritid hade tillväxt i Norden och att Gåvor & Heminredning hade en tillväxt på 17%.

Rörelseresultat & kassaflöde

Rörelseresultatet ökade från 240,3 MSEK till 283,6 MSEK – det högsta resultatet någonsin i ett kvartal. Rörelsemarginalen uppgick till 15,1%. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 557,5 MSEK, vilket ytterligare stärker vår balansräkning.

HELÅRET 2020

2020 blev ett oerhört turbulent år och våra bolag och verksamheter har under vissa perioder påverkats starkt negativt av samma anledningar som i mina kommentarer avseende fjärde kvartalet. För helåret sjönk försäljningen med 12% och i lokala valutor med 10%. Detta är ett klart bättre utfall än vad jag trodde under våren. Trots att det är svårt att glädjas åt en minskad försäljning känner jag mig ändå nöjd under de omständigheter som varit och jag tycker våra olika bolag har gjort ett mycket bra arbete. Ännu roligare är att rörelseresultatet – om än marginellt - ökade från 535,0 MSEK till 545,9, MSEK, vilket är sjätte året i rad med förbättrat rörelseresultat. Rörelsemarginalen för helåret ökade från 7,7% till 9,0%. Det är ett resultat av ett hårt och idogt arbete i våra bolag med besparingar och effektiviseringar men även av de investeringar vi tidigare gjort i våra produkter och varumärken. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick på helåret till 1 206,6 MSEK – en kraftig förbättring mot föregående år och här vill jag framhålla det fantastiska arbete som vår inköpsorganisation i Asien gjort under året.

VÅR BALANSRÄKNING

Vår balansräkning ger oss stor handlingsfrihet framåt. Soliditeten uppgår till 53,4% vilket är den högsta på över 20 år. Vår nettoskuldsättning till kreditinstitut är nu nere i 1 075,9 MSEK vilket ger oss ett kreditutrymme på  1 769,1 MSEK. Ett nyckeltal jag egentligen inte tycker passar in alls på vår verksamhet men som många ändå hänvisar till är nettoskuld i relation till EBITDA, vilket nu är nere i rekordlåga 1,7 ggr (exkl. leasing).

FRAMTIDEN

I det kortsiktiga perspektivet är det oerhört svårt att veta. 2020 inleddes dock starkt och det var först under mitten av mars vi såg de fulla effekterna av COVID-19. Redan nu vet vi att restriktioner och lockdowns råder i många länder - minst under januari och en bit in i februari - och det kanske blir ännu längre. Vi tror därför marknaden blir fortsatt svår under första halvåret. Andra halvåret tror och kommer vi att planera för en stark tillväxt och vi kommer därför främst under andra kvartalet att försöka bygga upp våra lager igen för att kunna möta en starkare efterfrågan. Långsiktigt är jag nu mer än någonsin övertygad om en god tillväxt i både försäljning och resultat. Våra varumärken är starkare än någonsin, vår balansräkning är starkare än någonsin och vår organisation har, inte minst genom sitt fantastiska arbete 2020, visat att man på ett bra och flexibelt sätt kan tackla de flesta scenarion.

Jag vill avsluta med att tacka alla anställda för ett fantastiskt arbete under ett svårt år, tacka styrelse och aktieägare och sist men inte minst alla de kunder och konsumenter som väljer oss som leverantör och våra produkter och varumärken. Tillsammans står vi starkare än någonsin!

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF Presentation