17 augusti, 2021

Delårsrapport för andra kvartalet 2021

Januari - juni

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 486,8 MSEK, vilket var 13% (18% i lokala valutor) högre än föregående år (1 314,5 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 241,3 (110,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 187,7 (72,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,84 (1,11) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 185,3 (251,4) MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 748,4 MSEK, vilket var i nivå med föregående år (2 755,4 MSEK), men 6% högre i lokala valutor.
 • Rörelseresultat uppgick till 341,5 (86,0) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 255,4 (35,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,88 (0,57) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 552,5 (366,0) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 58,9 (47,9) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 31,2 (69,9) %.

 

VD HAR ORDET                  

APRIL-JUNI

Ännu ett rekordresultat
COVID-19-pandemin är fortfarande ett orosmoln även om vi ser en betydligt starkare marknad än tidigare. Lättnaderna för arrangemang, idrott, viss publik m.m. bidrar till det.

Kvartalets nettoomsättning ökade mot föregående år med 13% till 1 486,8 MSEK och även om vårt fokus i första hand ligger på resultatet är det ändå skönt att vara tillbaka på tillväxt. Ser man på försäljningstillväxten i lokala valutor blev den 18% vilket känns mycket bra.

Kvartalets rörelseresultat blev rekordstarkt och ökade från 110,1 MSEK till 241,3 MSEK. De statliga stöd vi erhållit uppgår till 51,2 MSEK vilket var 7,1 MSEK mer än föregående år. Resultatökningen beror främst på en mycket stark bruttovinstmarginal samt en god kostnadskontroll. Rörelsemarginalen uppgår till 16,2% vilket är ett fantastiskt bra resultat.

På rullande tolv månader överstiger omsättningen återigen 6 miljarder SEK och landade på 6 091,7 MSEK. Rörelseresultatet för samma period uppgår till 801,3 MSEK och rörelsemarginalen blev strax över 13%. Sedan vi signalerade att vi skulle fokusera på rörelsemarginalen i första hand har den höjts radikalt. En rörelsemarginal om 13% på rullande tolv månader kan jämföras med helåret 2020 på 9% och 2019 på 8%.

BALANSRÄKNING
Balansräkningen har fortsatt stärkts och soliditeten uppgår nu till 58,9%. Nettoskulden till kreditinstitut uppgår till 593,5 MSEK vilket ger oss ett outnyttjat kreditutrymme på över 2,2 miljarder SEK och vårt egna kapital uppgår till nästan 4,2 miljarder SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 185,3 MSEK i kvartalet.

 

JANUARI-JUNI

Första halvårets nettoomsättning var i nivå med föregående år men i lokala valutor ökade den med 6%. Rörelseresultatet blev rekordstarkt och ökade till 341,5 (86,0) MSEK vilket är det bästa rörelseresultatet någonsin och rörelsemarginalen blev 12,4%. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 306,1 MSEK och 552,5 MSEK efter förändringen av rörelsekapital.

FRAMTIDEN

Jag tycker fortsatt att det är svårt med kortsiktiga bedömningar. Som det ser ut just nu tror vi på fortsatt bra återhämtning vad gäller försäljningen under hösten men nya utbrott av deltaviruset i till exempel Kina oroar. Långsiktigt är jag mer övertygad än någonsin om en mycket bra utveckling. Vi har ett oerhört bra och erfaren management, våra varumärken fortsätter att stärkas, vi har fantastisk personal och en oerhört stark balansräkning.

Vi möter nu under hösten två resultatmässigt starka kvartal från förra året.

Jag vill återigen avsluta med att tacka alla anställda för ett helt fantastiskt arbete. Jag är stolt och glad att få leda er! Även tack till alla kunder för att ni tror på oss, våra produkter och varumärken samt givetvis till alla konsumenter och företag som köper våra produkter! Tack!

Tillsammans står vi starkare än någonsin att möta en spännande framtid!

Vi har alla möjligheter att göra något riktigt bra framåt!

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF PRESENTATION