22 april, 2020

Delårsrapport för första kvartalet 2020 New Wave Group AB

Januari - Mars

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 440,9 MSEK, vilket var 4 % (7 % i lokala valutor) lägre än föregående år (1 504,9 MSEK).
  • Rörelseresultat uppgick till -24,1 (46,0) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -36,9 (26,0) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,54 (0,41) SEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 114,6 (-65,1) MSEK.
  • Soliditeten uppgick till 46,8 (45,9) %.
  • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 74,6 (73,7) %.

 

VD HAR ORDET                        

Året inleddes starkt med god resultatökning under januari och februari. Glädjen över det blev kortvarig då coronakrisen slog till med full kraft i mars. Flera av våra bolag drabbades väldigt hårt, inte bara genom minskad efterfrågan utan även genom att vi helt enkelt tvingades stänga vissa lager. Värst drabbat blev Italien där vårt bolag ligger i Codogno som var starten för coronautbrottet i Italien. Lagret där var i stort sett stängt hela mars. Mars blev utan tvekan den mest dramatiska månaden jag upplevt sedan New Wave grundades.

FÖRSÄLJNING

Försäljningen slutade på minus 4% (minus 7% i lokala valutor), vilket var helt omöjligt att planera för eller förutse. Förutom en snabbt minskad efterfrågan så var även ett flertal av våra lager stängda hela eller delar av mars. Försäljningen för våra detaljhandelskunder sjönk dramatiskt och i en del länder har butiker inte ens fått ha öppet, vilket gav oss en extrem nedgång i orderingång som inte bara drabbade detaljhandeln utan även profil.

RESULTAT

Rörelseresultatet slutade med en förlust på -24,1 MSEK jämfört med en vinst föregående år på 46,0 MSEK – en försämring med 70,1 MSEK. Periodens resultat försämrades med 62,9 MSEK till en förlust på 36,9 MSEK. Resultatet påverkades, utöver försäljningen, negativt av en lägre bruttomarginal som sjönk från 47,1% till 43,8 %. Vi reserverade även 10 MSEK mer för kundförluster än föregående år.

BALANSRÄKNING

Vi har en fortsatt mycket stark balansräkning med en soliditet om 46,8%, vilket känns bra i detta stålbad. Balansräkningen kommer sannolikt att växa under de kommande sex månaderna framförallt vad gäller lager, då det precis som under finanskrisen tar cirka sex månader att styra om inköpen.

Den påverkan som vi nu utsätts för har negativa effekter på vårt kassaflöde och därmed på bolagets likviditetssituation. Vi har en löpande dialog med våra kreditgivare för att hantera likviditetsrisken och trygga vår finansiering.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet förbättrades med 187,4 MSEK jämfört med föregående år och uppgick till 84,0 MSEK efter investeringar.

VÅR KRISHANTERING

Jag är väldigt nöjd med vår organisation och hur den har agerat under inledningen av coronakrisen. Vi var ett av de första bolagen som införde mötes- och reserestriktioner, vilket i efterhand känns väldigt bra. Vi har redan genomfört stora besparingar och kostnadssänkningar framåt och det arbetet kommer givetvis att fortsätta. Många i vår ledning var med under den senaste finanskrisen och även om denna kris ser ut att bli långt värre märks det ändå att många i ledningen har lång erfarenhet och jag känner som VD ett stort stöd.

FRAMTIDEN

Det är förstås oerhört svårt att uttala sig om framtiden – i varje fall i det lite kortare perspektivet. Ingen vet med säkerhet hur länge detta kommer att hålla på och inte heller hur hårt olika länder och regioner kommer att drabbas eller vilka åtgärder olika länder vidtar.

Jag hade verkligen sett fram emot 2020 som året som skulle bli det bästa för New Wave Group någonsin. Istället får jag nu se fram emot att leda New Wave genom ännu en kris. Den här krisen liknar ingen annan vi gått igenom, men tänker man tillbaka har det delvis varit som i samband med exempelvis SARS, galna ko-sjukan, fågelinfluensan, IT-kraschen i början av 2000-talet och finanskrisen år 2008/2009. Så på något sätt, och vis av erfarenhet från dessa kriser, är mitt mål att New Wave skall gå stärkt även ur denna kris men det kommer att bli både tufft och svårt. Till slut kan jag i alla fall konstatera att vi går in i denna kris med starka varumärken, en bra organisation, en stark balansräkning och förhoppningsvis skall vi komma ur denna kris ännu mer konkurrenskraftiga.

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF  Onlinekatalog  Presentation