27 april, 2021

Delårsrapport för första kvartalet 2021

Januari - Mars

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 261,6 MSEK, vilket var 12% (7% i lokala valutor) lägre än föregående år (1 440,9 MSEK).
  • Rörelseresultat uppgick till 100,1 (-24,1) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 67,7 (-36,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,04 (-0,54) SEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 367,2 (114,6) MSEK.
  • Soliditeten uppgick till 56,9 (46,8) %.
  • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 37,3 (74,6) %.

 

VD HAR ORDET

Återigen rekordresultat
Trots att pandemin fortsatt och att flera länder haft stränga restriktioner levererar vi ett nytt rekordresultat i första kvartalet. COVID-19 gör att problemen för många av våra verksamheter fortsätter, som till exempel inställda event, idrottsverksamheter som helt ligger nere, elitidrott utan publik och avsaknad av konferenser och kickoffer. Detta leder till minskad försäljning men vi gör ändå ett fantastiskt resultat.

Försäljning
Nettoomsättningen minskade i lokala valutor med 7% (inklusive valuta med 12%) till 1 261,6 MSEK. Vi såg en fortsatt återhämtning i USA och Kanada. Sverige utvecklades också starkt medan övriga Europa fortsatte tappa, förutom Sydeuropa som visade tillväxt.

Rörelseresultat
Tack vare en fortsatt betydligt lägre kostnadsnivå och en mycket stark bruttovinst förbättrades rörelseresultatet med 124,2 MSEK jämfört med föregående år, och uppgick till 100,1 MSEK. Det är också intressant att jämföra med första kvartalet 2019 då rörelseresultatet var 46,0 MSEK, det högsta vi någonsin haft fram till nu, och vi fördubblar även det i 2021. Den högsta rörelsemarginalen vi tidigare haft i ett första kvartal är 3,4% och även denna mer än fördubblas till 7,9% - nytt ”all time high” för ett första kvartal. Det är också glädjande att samtliga våra tre segment förbättrar sina resultat.

Rörelsemarginal rullande tolv månader
Rörelseresultatet för rullande tolv månader uppgår till 670,2 MSEK och nettoomsättningen till 5 919,4 MSEK vilket innebär en fortsatt stigande rörelsemarginal som nu uppgår till 11,3%.

Balansräkning och nyckeltal
Balansräkningen har fortsatt att stärkas och är idag urstark. Soliditeten uppgår till 56,9% och koncernens egna kapital överstiger 4 miljarder SEK. Nettoskuld till kreditinstitut har på ett år minskat med 1 369,6 MSEK, från 2 145,5 MSEK till 775,8 MSEK. Net debt/EBITDA, som är ett nyckeltal som jag aldrig tyckt passar på New Wave Group då vi alltid kan skapa stora kassaflöden snabbt, uppgår nu till 1,0 (exklusive leasing). Nettoskuld i relation till eget kapital är nu nere i 37,3%. Dessa är alla oerhört starka siffror som vi är stolta över och som ger stor trygghet och stort manöverutrymme framåt.

FRAMTIDEN
I det riktigt kortsiktiga perspektivet är det fortsatt svårt att förutsäga och mycket hänger på utvecklingen av pandemin, vaccinationstakten i olika länder, om och när man kan lätta på restriktioner och rekommendationer så att till exempel publik kan återvända till idrott och event.

Vi räknar dock med att det successivt kommer att lätta under tredje och fjärde kvartalet men andra kvartalet är fortsatt svårbedömt på grund av restriktioner, lockdowns och rekommendationer.

När det lättar med pandemin kommer vi att få en hög organisk tillväxt och vi går in i den fasen betydligt effektivare och med lägre kostnader. Vi har dessutom under pandemin sett hur starka våra varumärken, produkter och företag står sig och att vi sen har en stark balansräkning och managementsresurser för fler förvärv, om rätt objekt kommer, gör ju inte framtidsutsikterna sämre.

Ett tydligt exempel på koncernens starka varumärken är det faktum att Craft under april månad har tecknat ett femårigt avtal med Norges Skidförbund som innebär att åkarna i världens mest framgångsrika längdlandslag kommer att tävla och träna i Craft-kläder från och med 2022.

Jag vill slutligen både berömma och tacka våra anställda och vår organisation som gjorde ett fantastiskt arbete hela 2020 – och som inlett 2021 ännu starkare! Tack!

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF PRESENTATION