30 september, 2021

Styrelsen i New Wave Group föreslår extrautdelning

Mot bakgrund av coronapandemin och de osäkerhetsfaktorer som den medfört, föreslog New Wave Group’s styrelse av försiktighetsskäl inför såväl årsstämman 2020 som årsstämman 2021 att ingen vinstutdelning skulle lämnas.

Vid både årsstämman den 25 juni 2020 och årsstämman den 19 maj 2021 beslutades i linje med styrelsen förslag, varför ingen utdelning lämnades.

Trots pandemin och de osäkerhetsfaktorer som förelegat har koncernens finansiella ställning och likviditet stärkts och New Wave Group har presterat väsentligt bättre än vad som tidigare förutsågs. Styrelsen har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma samt att föreslå att bolagsstämman beslutar om en extrautdelning om 4,00 kronor per aktie, oavsett aktieslag, totalt 265 374 172 kronor.

New Wave Groups styrelse kommer under oktober månad att kalla till extra bolagsstämma, där närmare information om datum för extrastämman, avstämningsdag, röstningsförfarande m.m. kommer att framgå.

Göteborg den 30 september 2021
New Wave Group AB (publ)FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD 
Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef 
Lars Jönsson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2021, kl. 18:30.