07 november, 2019

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2019

Juli - September

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 685,5 MSEK, vilket var 9 % (5 % i lokala valutor) högre än föregående år (1 551,2 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 129,1 (117,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 94,4 (88,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,45 (1,36) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -131,1 (-83,0) MSEK.

 

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 879,3 MSEK, vilket var 12 % (7 % i lokala valutor) högre än föregående år (4 347,2 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 294,6 (273,4) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 204,1 (201,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,13 (3,06) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -187,3 (48,2) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 44,0 (47,7) %.
 • ­Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 82,8 (58,4) %.

 

 

VD HAR ORDET

JULI – SEPTEMBER

Vi lägger ännu ett starkt kvartal bakom oss. Nettoomsättningen ökade med 9 % (5 % i lokala valutor) och uppgick till 1 685,5 MSEK.

Försäljningskanalen profil ökade 7 % och i början av kvartalet upplevde vi en viss dämpning i efterfrågan vilken återhämtade sig i slutet. Detaljhandeln ökade med 11 % vilket känns väldigt bra. Med tanke på allt som skrivs kring detaljhandeln, e-handeln och så vidare, vill jag ännu en gång påpeka att vi växer med våra kunder på e-handel och att e-handeln generellt ger oss nya möjligheter och inte är något hot. Nettoomsättningen nådde all time high för ett tredje kvartal och det var det 21:a kvartalet i rad med omsättningstillväxt. Kostnader ökade i kvartalet i långsammare takt än tidigare kvartal (exklusive IFRS 16).

Rörelseresultatet ökade med 10 % till 129,1 MSEK och periodens resultat med 7 % till 94,4 MSEK.

JANUARI – SEPTEMBER
Nettoomsättningen ökade med 12 % (7 % i lokala valutor) och uppgick till 4 879,3 MSEK vilket även det är all time high. Rörelseresultatet ökade med 8 % och uppgick till 294,6 MSEK. Resultatet ökade med 1,5% och uppgick till 204,1 MSEK.

BALANSRÄKNING
Vi har en fortsatt stark balansräkning med ett eget kapital på 3 736,3 MSEK och en soliditet på 44 %. Det ger oss en stor trygghet framåt. Vi kommer nu att försöka hålla lagerökningarna på en lägre ökningstakt än försäljningsökningarna, vilket vi bör klara. Kom dock ihåg att utgående lagervärde alltid speglar vad vi tror om försäljningen framåt, inte vad vi sålt för bakåt.

I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV

Vi är stolta över utvecklingen de senaste åren! Företag och varumärken byggs inte på en dag, månad, kvartal eller ens på 1 år, så hur var vår 9-månadersrapport för 5 år sedan?

Nettoomsättningen har ökat med 1 865,2 MSEK från 3 014,1 MSEK till 4 879,3 MSEK och samtliga kvartal har haft tillväxt. Samtidigt har rörelseresultatet ökat med 156,8 MSEK från 137,8 MSEK till 294,6 MSEK och periodens resultat med 119,1 MSEK från 85,0 MSEK till 204,1 MSEK. I procent har försäljningen ökat med 62 %, rörelseresultatet med 114 % och periodens resultat med 140 %. Vi har trots årliga aktieutdelningar ökat det egna kapitalet med 1 514 MSEK och hållit soliditeten nästan intakt. Avkastningen på eget kapital har ökat från 5,3 % till 7,6 % och på sysselsatt kapital från 4,9 % till 6,3 %. Antalet anställda har ökat med 18,6 %, eller 406 personer till 2 592 personer. Detta är en utveckling vi känner stolthet över!

FRAMTIDEN

Vi står starka framåt! Vi vill fortsätta växa och vi kommer att växa även 2020 – men vi ändrar fokus något. Vårt huvudfokus för 2020 är att höja rörelsemarginalen och att samtidigt stärka balansräkningen ytterligare genom fokus på bra kassaflöde.

Jag ser med stor glädje och tillförsikt på framtiden!

Till sist, tack till alla anställda, kunder, aktieägare, konsumenter och andra som gör detta möjligt!

 

Torsten Jansson, VD

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Rapport [PDF] [Katalog] | Presentation [PDF]