10 februari, 2022

Bokslutskommuniké 2021 - New Wave Group AB

Januari - december

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 306,7 MSEK, vilket var 23 % (22 % i lokala valutor) högre än föregående år (1 873,2 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 403,3 (283,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 308,5 (208,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,61 (3,13) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 413,3 (557,5) MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 718,6 MSEK, vilket var 10 % (13 % i lokala valutor) högre än föregående år (6 098,8 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 1 005,9 (545,9) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 760,0 (363,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 11,46 (5,51) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 1 207,4 (1 206,6) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 59,6 (53,4) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 23,4 (47,1) %.


Utdelning

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning om 4,25 kronor per aktie, motsvarande 282,0 MSEK.

VD har ordet              

OKTOBER - DECEMBER

Fjärde kvartalet gav rekord både i resultat och nettoomsättning.
Jag känner en oerhörd glädje och stolthet över såväl försäljning som rörelseresultat under kvartalet och självklart även för helåret 2021. Pandemin var och är inte över. Flera länder fick under fjärde kvartalet nya restriktioner och den utvecklingen har fortsatt i början av 2022. Detta har och kommer att påverka vår försäljning negativt i delar av koncernen och med den bakgrunden är våra resultat ännu mer fantastiska.

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 2 306,7 MSEK vilket är en ökning mot föregående år med 433,5 MSEK eller 23%. Intressant är även att det är en tillväxt på 14% mot fjärde kvartalet 2019 som var det sista kvartalet innan pandemins stora utbrott. Årets kvartal är också försäljningsmässigt all time high både för ett fjärdekvartal men också den högsta nettoomsättningen för ett enstaka kvartal.

Rörelseresultatet blev 403,3 MSEK, en ökning med 119,7 MSEK eller 42% jämfört med 2020 och rörelsemarginalen ökade från 15,1% till 17,5% - alla siffror för kvartalet är all time high. Jämför man med 2019 års kvartal ökade rörelseresultatet med 163,0 MSEK eller 68% och rörelsemarginalen har höjts från 11,9% till 17,5%.

Det är återigen roligt att konstatera att vi har tillväxt i alla tre segmenten. Gåvor & Heminredning hade tillväxt med 13%, Företag med 18% samt Sport & Fritid med hela 35%. Även våra båda försäljningskanaler visade god tillväxt, profil med 16% och detaljhandel med 36%. Med tanke på pandemins negativa effekter är det en väldigt stark utveckling.

HELÅRET 2021
Trots negativa effekter av pandemin och minskad försäljning i början av året ökar vi ändå nettoomsättningen på helåret med 619,8 MSEK, en tillväxt på 13% i lokala valutor. Av våra tre segment drabbades Företag hårdast av pandemin och minskade med 4%, Gåvor & Heminredning hade tillväxt med 16% trots att flera verksamheter i Kosta inom hotell, restaurang och handel drabbades hårt under delar av året och Sport & Fritid visade en tillväxt på hela 29%. Båda våra försäljningskanaler ökade, profil med 2% och detaljhandel med 25%.

Rörelseresultatet ökade med 460,0 MSEK till 1 005,9 MSEK, en ökning med 84% och givetvis är det otroligt roligt att passera 1 miljard SEK i rörelseresultat. Samtidigt minskade finansnettot vilket tillsammans gör att vi mer än fördubblade årets resultat från 363,0 MSEK till 760,0 MSEK, en förbättring med 109%. Att vi redan i år uppfyllde vårt mål om 15% rörelsemarginal är väldigt glädjande och EBITDA uppgår nu till 1 233,3 MSEK. Segmentet Företag ökade sitt rörelseresultat med 91,8 MSEK till 440,8 MSEK, Sport & Fritid förbättrade sitt med hela       295,6 MSEK till 466,0 MSEK och vårt tidigare sorgebarn Gåvor & Heminredning förbättrade med 72,6 MSEK till 99,1 MSEK vilket faktiskt gör att segmentet når en rörelsemarginal på 10,4%..

KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING
Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till 1 207,4 MSEK och kassaflödet efter investeringsverksamheten till 1 093,2 MSEK. Det starka kassaflödet har ytterligare stärkt vår redan starka balansräkning. Nettoskuld till kreditinstitut var vid årsskiftet nere i 375,1 MSEK och det egna kapitalet uppgick till    4 567,6 MSEK och soliditeten till 59,6%. Det är starka siffror som ger stort utrymme framåt både för förvärv och organisk expansion och samtidigt ger det en stor trygghet.

CRAFTS FANTASTISKA UTVECKLING FORTSÄTTER
Crafts införsäljning för hösten ökade med hela 42% och slår nya rekord. Tillväxten sker glädjande nog på samtliga marknader och inom samtliga produktsegment. Det roliga är att även mognare marknader visar väldigt god tillväxt som tex Sverige med 34% eller Norge med hela 71% och vi tar stora kliv framåt på marknader som Spanien, Frankrike, USA och Kanada.

VÅRA ÖVRIGA VARUMÄRKEN
Det kan tack vare Crafts fantastiska utveckling bli så att man ”glömmer” våra övriga starka varumärken. Det är mycket glädjande att vi faktiskt har god tillväxt på nästan samtliga varumärken i samtliga segment. Exempelvis hade Gåvor & Heminredning under året en tillväxt på 16% trots att flera verksamheter som handel, hotell, restaurang mm i Kosta drabbades hårt av pandemin. Nettoomsättningen ökade i segmentet på grund av att Kosta Boda, Orrefors, Sagaform mfl hade en mycket bra tillväxt. Även Cutter & Buck, ProJob, Jobman mfl hade en god tillväxt.

FRAMTIDEN
Vi går in i 2022 starkare än någonsin och det är svårt att inte vara optimistisk med den utveckling vi haft. Företag utvecklas väl trots pandemin, Sport & Fritid med Craft i spetsen har en fantastisk utveckling och tidigare sorgebarnet Gåvor & Heminredning har en god utveckling.

Vi står starka mot våra konkurrenter både vad gäller produkternas kvalitet, design och funktion. Vi är långt fram jämfört med många konkurrenter vad gäller hållbarhet och vi är bland de absolut bästa vad gäller service.

Några orosmoln finns kvar även om det känns stabilare än tidigare. Vi behöver öka vårt lager för att klara den kraftiga tillväxten och det är fortsatt vissa störningar i produktions- och logistikkedjorna. Dessa störningar är dock mindre än befarat och det ser ljusare ut framåt. Ett annat är stora prisökningar tex på frakter och energi. Även den pågående pandemin är en fortsatt utmaning för flera verksamheter med tex väldigt höga sjukskrivningstal och hög frånvaro i flera verksamheter.

Totalt sett är jag dock mycket optimistisk framåt och tror vi kommer att prestera god och lönsam tillväxt. Visst kan det komma enskilda kvartal som kan vara svagare, men över tid är jag övertygad om en fortsatt mycket god utveckling.

Tack alla för fantastisk insats under 2021, nu bygger vi New Wave ännu starkare under 2022 och framåt!

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF PRESENTATION