25 april, 2024

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2024 NEW WAVE GROUP AB

Januari - mars

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2024

  • Nettoomsättningen minskade med 7% (samma i lokal valuta) och uppgick till 1 995,2 MSEK (2 135,5MSEK). Förvärvad verksamhet bidrog med 1%.
  • Rörelseresultat uppgick till 185,5 (313,5) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 121,1 (222,2) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,91 (1,67) SEK.*
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 203,7 (-193,1) MSEK.
  • Soliditeten uppgick till 63,2 (56,3) %.
  • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 29,5 (42,0) %.

*Före och efter utspädning, omräknad med hänsyn till den split 2:1 som genomfördes i juni 2023.

VD HAR ORDET

Bra kassaflöde och stabil bruttomarginal                               

Nettoomsättning

Vi fick en ganska tuff inledning på 2024 med en något sämre försäljning än föregående år. Första kvartalet är och har alltid varit det för oss minsta kvartalet på året och är ofta ojämnt både vad gäller försäljning och resultat beroende på marknadsföringsinsatser, införsäljningsaktiviteter, förskjutningar mellan kvartalen m.m. Nettoomsättningen minskade med 140,3 MSEK från 2 135,5 MSEK till 1 995,2 MSEK, en minskning med 7%. Av våra två försäljningskanaler så minskade profil med 6% och detaljhandeln med 8%. Inom profilen beror den minskade nettoomsättningen delvis på påsken, som medförde 2 – 3 färre arbetsdagar i mars jämfört med 2023. Minskningen inom detaljhandeln är främst hänförlig till en lägre försäljning till sportfackhandeln, där vi även ser en trolig förskjutning av försäljningen in i andra kvartalet. Trots försäljningsminskningen ser vi att vi fortsatt tar marknadsandelar med ett betydligt bättre utfall än många av våra konkurrenter, som på grund av bland annat förändringar i marknaden tappar mer än vi.

Vi såg under första kvartalet att prispressen inom profilen ökade något, men trots detta lyckas vi fortsatt hålla marginalen på en hög nivå 49,7 %.

Vi har en fortsatt god kostnadskontroll och vi har planenligt ökat kostnaderna för marknadsföring och införsäljning, vilket kommer bidra positivt till försäljningen de kommande kvartalen.

Lagret är på en bra nivå och vi har, trots fördröjningarna av sjöfrakt på grund av situationen vid Röda Havet, få förseningar på inkommande leveranser, vilket ger oss bättre förutsättningar på marknaden kommande period jämfört med många av våra konkurrenter.

Regionmässigt presterade Centraleuropa, följt av USA, försäljningsmässigt bäst vid en jämförelse med första kvartalet ifjol.

Nettoresultattappet om 101,1 MSEK är en följd av den lägre nettoomsättningen samt de ökade kostnaderna för marknadsföring och införsäljning.

Rullande helår

På rullande helår uppgår nu omsättningen till närmare 9 372,6 MSEK med ett rörelseresultat om 1 449,2 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 15,5%.

Kassaflöde & Balansräkning

Vi har en fortsatt mycket stark balansräkning med ett eget kapital om 6 827,3 MSEK och en soliditet på 63,2%.

Det operativa kassaflödet var bra och uppgick till 203,7 MSEK under kvartalet, vilket är en förbättring med nästan 400 MSEK.

Framtiden

Utvecklingen på kort sikt är alltid svår att bedöma, särskilt under rådande konjunkturförhållanden och den fortsatta oron i vår omvärld, men jag vet att vi står väldigt starka inom alla våra verksamhetsområden och jag är övertygad om att våra satsningar och investeringar kommer att ge oss framgångar. Vi är väl rustade för tillväxt, inte minst mot bakgrund av de investeringar som vi gjort inom produktutveckling, marknadsföring och införsäljning den senaste tiden.

Sport & Fritid har exceptionellt goda tillväxtmöjligheter framåt med Crafts satsningar på bland annat skor och teamwear, Cutter & Bucks satsningar på e-handel och produktutveckling samt det senaste förvärvets, Tenson, omstrukturering och nya distributionsnät.

Även Företagssegmentet står väl rustat för tillväxt med bra lager, hög servicenivå och satsningar på produkter, marknadsföring och säljorganisationer.

Inom Gåvor & Heminredning ser vi att avmattningen i det närmaste upphört och att en tillväxt står för dörren.

Sammantaget så ser jag och mina medarbetare ljust på framtiden med en stark, långsiktig och lönsam tillväxt.

Tack till alla anställda och kunder!

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: 070–362 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF PRESENTATION