08 februari, 2024

Bokslutskommuniké 2023 - New Wave Group AB

Januari - december

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 735,9 MSEK, vilket var 3% lägre än föregående år (2 815,1 MSEK).
 • Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 2% och förvärvad verksamhet med 1%.
 • Rörelseresultat uppgick till 518,7 (547,2) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 366,4 (446,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,76 (3,36) SEK.*
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 753,5 (-232,9) MSEK.


PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 512,9 MSEK, vilket var 8% högre än föregående år (8 843,6 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 4% och förvärvad verksamhet med 6%.
 • Rörelseresultat uppgick till 1 577,2 (1 505,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1 119,0 (1 168,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 8,43 (8,81) SEK.*
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 963,8 (-360,0) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 60,2 (53,8) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 31,4 (39,5) %.

*Före och efter utspädning, omräknad med hänsyn till den split 2:1 som genomfördes i juni 2023.

ÅRSSTÄMMA

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning på 3,50 kronor per aktie med halvårsvis utbetalning på vardera 1,75 kronor per aktie.

VD HAR ORDET

Oktober - december                                            

Fortsatt mycket starka marginaler och med ett starkt kassaflöde

Trots en utmanande marknad lyckades vi bra även om vi fick se en nedgång i nettoomsättningen på 3%. Att vi levererar 518,7 MSEK i rörelseresultat är jag väldigt nöjd med och även om det innebär en minskning i kvartalet med 28,5 MSEK, så är det ändå det näst högsta kvartalsresultatet i vår historia och vår rörelsemarginal uppgick till 19,0 %.

Som vi tidigare sagt arbetade vi för ett bra kassaflöde och det är glädjande att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 753,5 MSEK i kvartalet, vilket är en förbättring med 986,4 MSEK jämfört med året innan.

Ser man på våra olika försäljningskanaler hade profil bara en marginell nedgång medan detaljhandeln var svagare. Utav våra segment var Företag på samma nivå som i fjol, trots sänkta priser på basprodukter (som vi kommunicerade i förra kvartalsrapporten) och ökade sitt rörelseresultat. Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning, som är mer beroende av detaljhandeln, minskade både vad gäller nettoomsättning som rörelseresultat. Det visar än en gång hur våra olika försäljningskanaler och segment kompletterar varandra.

Det fjärde kvartalet var definitivt ett kvartal som fortsatte att stärka oss inför framtiden.

Helåret 2023

Nya all time high i både nettoomsättning och rörelseresultat

På helåret ökade nettoomsättningen med 8% till 9 512,9 MSEK vilket är all time high. Rörelseresultatet ökade med 72,1 MSEK till 1 577,2 MSEK, även det all time high. Rörelsemarginalen uppgick till 16,6 % och överträffade därmed återigen vårt nuvarande mål på 15,0%. Styrelsen arbetar nu med en översyn av våra finansiella mål.

Kassaflödet förbättrades kraftigt såsom vi planerat och tidigare kommunicerat. För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 963,8 MSEK, en förbättring med 1 323,8 MSEK jämfört med föregående år.

Det utmanande marknadsläget i främst detaljhandeln under andra halvåret återspeglar sig även i helårssiffrorna. Vi hade trots det en tillväxt i detaljhandeln med 1% medan profil faktisk lyckades öka med 12%. Man skall också komma ihåg att vi som leverantör till detaljhandelsföretag drabbats på två sätt. Givetvis har vi påverkats av det allmänt tuffa läge som varit inom detaljhandeln med en minskad konsumentförsäljning men den största påverkan hos oss kommer med all sannolikhet från att många av våra detaljhandelskunder har haft för stora egna lager och fokuserat på att sänka dem. Därmed har de varit mycket restriktiva med nya inköp.

2023 kan jag med glädje summera som det bästa året någonsin och ett år där vi fortsatte ta marknadsandelar och stärka oss för framtiden

Kassaflöde och balansräkning

Tack vare det starka kassaflödet lämnar vi 2023 bakom oss med en mycket stark balansräkning. Egna kapitalet uppgår nu till nästan 6,5 Mdkr och soliditeten till strax över 60% vilket är en ny rekordnivå. Det känns väldigt tryggt och ger oss stora möjligheter framåt.

Framtiden

Vi står starkt rustade för fortsatt lönsam tillväxt både genom såväl organisk tillväxt som geografisk tillväxt och även förvärv. Vi har en mycket bra organisation, bra produkter, ligger väl framme inom hållbarhet, varumärken som stärks för varje år och en mycket stark balansräkning.

Vi har också mer än väl bevisat att våra koncept fungerar internationellt där svenska andelen av nettoomsättningen nu endast är 21% av totalen. Detaljhandelsmarknaden för oss som leverantör kommer sannolikt att börja förbättras de närmaste kvartalen även om marknaden till konsumenten blir fortsatt tuff. Detta då flera av dessa kunder minskat sina lager kraftigt under gångna året.

Vi har fortsatt stora tillväxtmöjligheter på profil men det gäller även på detaljhandeln med Craft, inte minst på skor och Teamwear. I takt med att vi växer på Teamwear öppnas även en relativt ny marknad upp på merchandise där våra sortiment och varumärken blir oerhört konkurrenskraftiga tillsammans. Vi står bättre rustade än någonsin inför framtiden!

Stort tack till alla anställda, till styrelsen, till våra återförsäljare och inte minst alla slutkonsumenter som köper våra produkter!

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

PDF PRESENTATION