16 augusti, 2023

Delårsrapport för andra kvartalet 2023

Januari - Juni

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 304,5 MSEK, vilket var 14% högre än föregående år (2 019,2 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 5% och förvärvad verksamhet med 9%.
 • Rörelseresultat uppgick till 363,9 (351,0) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 259,6 (265,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,96 (2,00) SEK.*
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 230,1 (68,1) MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 440,0 MSEK, vilket var 17% högre än föregående år (3 794,1 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 5% och förvärvad verksamhet med 9%.
 • Rörelseresultat uppgick till 677,3 (560,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 481,8 (418,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,63 (3,15) SEK.*
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 37,0 (73,3) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 54,9 (59,0) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 42,8 (27,0) %.

*Före och efter utspädning, omräknad med hänsyn till den split 2:1 som genomfördes i juni 2023.

VD har ordet              

Nytt all time high i både nettoomsättning och rörelseresultat – igen!
Trots att marknaden blev svagare i andra kvartalet än vad vi bedömde under första kvartalet, både på profil och i detaljhandeln, når vi ändå ett nytt all time high på försäljningen. Nettoomsättningen uppgick till 2 304,5 MSEK, vilket är en ökning med 14%. Vi fortsätter att ta marknadsandelar på en svagare marknad.

Vi lyckades även öka rörelseresultatet med 12,9 MSEK. Detta ger att vi gör vårt bästa andra kvartal någonsin med 363,9 MSEK. Rörelsemarginalen sjönk från 17,4% till 15,8% men ligger fortsatt över vårt mål på 15,0%.

Bakom resultatökningen ligger en god kostnadskontroll även om vi under kvartalet ökade investeringarna i både marknad, produkter och personal och lade mer tid och kostnader på att analysera olika potentiella förvärv. Det är 9:e kvartalet i rad vi ökar nettoomsättningen och 10:e kvartalet i rad vi ökar rörelseresultatet.

Halvåret
Återigen, ett nytt all time high även för halvåret. Nettoomsättningen uppgick till 4 440,0 MSEK, en ökning med 645,9 MSEK eller 17%. Av ökningen var förvärvad verksamhet 9%, valutaförändringar 5% och organisk tillväxt i lokala valutor 3%, vilket betyder att vi fortsatt tar marknadsandelar. Rörelseresultatet ökade med 117,2 MSEK eller med 21% och uppgick till 677,3 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades därmed med 0,5% och uppgick till 15,3%.

Rullande helår
På rullande helår uppgår nettoomsättningen nu till 9 489,4 MSEK och rörelseresultatet till 1 622,3 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 17,1%.

Kassaflöde och balansräkning
Vår balansräkning är fortsatt mycket stark med en soliditet på 54,9%. Vi började redan under kvartalet att fokusera på vårt kassaflöde vilket redan ger resultat. Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 230,1 (68,1) MSEK. Detta arbete kommer även att ge en positiv effekt under andra halvåret samt första kvartalet 2024.

Framtiden
Jag ser ljust på framtiden. Kortsiktigt kommer vi att möte en utmanande marknad men det skall vi klara på ett bra sätt. Våra varumärken, vår organisation, vår ekonomi, vår balansräkning osv ger stora möjligheter att gå ur nuvarande svagare marknad starkare än någonsin.

Marknaden kommer att vara utmanande de kommande 2-3 kvartalen men det kan vi passera genom att ta marknadsandelar. Sämre tider ger stora möjligheter, inte minst för oss som både har kapital, organisation och en stark balansräkning för förvärv. Vi har på 9 månader förvärvat både B.T.C. Activewear Ltd och Tenson AB. B.T.C. ger oss en mycket stark bas på Storbritannien och med Tenson hoppas jag vi kan skapa samma framgångar som vi gjort med Craft över tid.

Vi har nu gjort två förvärv på 9 månader, det kan jämföras med inget förvärv alls under 10 år (2012-2022), då vi ansåg att marknaden hade för höga värderingar och låga räntor.

Det har varit en rolig och spännande resa och den har just lämnat första stationen. Tack till er alla för detta kvartalet. Nu fortsätter resan.

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2023 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF PRESENTATION