16 maj, 2018

Årsstämma 2018 i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group AB som hölls idag beslutades bland annat följande:

  • Utdelning till aktieägarna med 1,70 kr per aktie med den 18 maj 2018 som avstämningsdag.
  • Omval av Olof Persson, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan Widerberg som styrelseledamöter.
  • Omval av Olof Persson som styrelseordförande.
  • Bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 4 000 000 aktier av serie B i bolaget, med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
  • Bemyndigande av styrelsen att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar avseende nämnda ärenden och övriga ärenden vid årsstämman finns att tillgå hos bolaget och på bolagets hemsida www.nwg.se.

 

Kosta den 16 maj 2018

New Wave Group AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torsten Jansson      Koncernchef och VD              Phone: +46 (0)31-712 89 01

Lars Jönsson           Finanschef                             Phone: +46 (0)31-712 89 12

New Wave Group AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm. New Wave Group är en internationell tillväxtkoncern som designar, köper och utvecklar varumärken inom profil, sport och heminredning. För mer information vänligen besök, www.nwg.se.