26 april, 2023

Delårsrapport för första kvartalet 2023

Januari - mars

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 135 ,5 MSEK, vilket var 20% högre än föregående år (1 774,9 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 6% och förvärvad verksamhet med 9%
  • Rörelseresultat uppgick till 313,5 (209,1) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 222,2 (153,5) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,35 (2,31) SEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -193,1 (5,2) MSEK.
  • Soliditeten uppgick till 56,3 (61,9) %.
  • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 42,0 (22,9) %.

VD har ordet              


Vi inleder 2023 på ett otroligt positivt sätt. Trots att båda första kvartalen 2021 och 2022 var all time high och att vi därmed mötte starka siffror, så slår vi dem med råge. Nettoomsättningen ökade med 20% till 2 135,5 (1 774,9) MSEK varav 6% var valuta och 9% förvärvad verksamhet.

Rörelseresultatet ökade med 104,4 MSEK från 209,1 MSEK till 313,5 MSEK eller med 50% vilket ger en rörelsemarginal på 14,7% (11,8%) i vad som alltid brukar vara årets svagaste kvartal. Fortsatt bra bruttovinst, ökad försäljning, bra kostnadskontroll och effektiviseringar ger ett mycket bra resultat.

Av våra två försäljningskanaler växte profil med 22% och detaljhandeln med 17%. Av våra tre segment växte Företag med 24%, Sport & Fritid med 23% medan Gåvor & Heminredning minskade med 6%.

Rullande helår
På rullande helår uppgår nettoomsättningen nu till 9 204,2 MSEK och det känns bra att bryta 9 miljardersvallen för första gången och snabbt närma oss delmålet 10 Mdkr.

Rörelseresultatet uppgår till 1 609,5 MSEK och det är första gången det överstiger 1,6 Mdkr. Rörelsemarginalen fortsatte förbättras och är nu 17,5%.

Kassaflöde & balansräkning
Vi har en fortsatt mycket stark balansräkning och eget kapital är nu över 6 Mdkr (6 106,7 MSEK) samt att soliditeten uppgår till 56,3%. Vår nettoskuld har ökat något eftersom vi byggt upp lagret för att kunna möta den allt större efterfrågan på våra produkter.

Den ökade försäljningen leder också till att vi binder mer kapital i kundfordringar. Vi förvärvade även BTC under fjolåret men har fortsatt utrymme för fler förvärv.

Framtiden
Det är alltid svårt att bedöma det kortsiktiga perspektivet men jag vet att vi står starka inom i stort sett alla områden. De investeringar vi gjort tidigare har verkligen givit bra resultat, både i ökad försäljning och i en mycket bra resultatutveckling.

Vi har mycket tillväxt kvar i redan utvecklade produkter, inte minst inom Craft skor och Craft Teamwear, där vi bara sett början. Även inom Cutter & Buck och flera av våra varumärken inom profil och yrkeskläder finns stora möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.

Vi kommer, som jag tidigare skrivit, att öka takten i produktutveckling, marknadsföring och introduktion av befintliga produkter/varumärken i fler länder. Detta inleddes redan under första kvartalet. Som det ser ut i dagsläget klarar nuvarande intäktsökningar att parera de kostnaderna utan att det får någon större negativ inverkan på våra resultat.

Så sammantaget ser jag och mina medarbetare ljust på framtiden och vi har många år kvar av lönsam tillväxt!


Torsten Jansson, VD och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF PRESENTATION