07 november, 2023

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Januari - September

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 337,0 MSEK, vilket var 5% högre än föregående år (2 234,4 MSEK).
 • Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 4% och förvärvad verksamhet med 7%.
 • Rörelseresultat uppgick till 381,1 (397,8) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 270,9 (304,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,04 (2,29) SEK.*
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 173,3 (-200,4) MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 777,0 MSEK, vilket var 12% högre än föregående år (6 028,5 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 5% och förvärvad verksamhet med 8%.
 • Rörelseresultat uppgick till 1 058,4 (957,9) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 752,7 (722,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,67 (5,45) SEK.*
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 210,3 (-127,1) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 55,8 (54,0) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 40,2 (36,1) %.

*Före och efter utspädning, omräknad med hänsyn till den split 2:1 som genomfördes i juni 2023.

VD har ordet              

Nytt all time high i nettoomsättning – fortsatt god rörelsemarginal
Trots en mycket utmanande marknad med prissänkningar på en rad basvaror ökade vi vår nettoomsättning till 2 337,0 (2 234,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade något till 381,1 (397,8) MSEK men är fortsatt på en mycket bra nivå. Rörelsemarginalen blev därmed 16,3% och är den näst högsta någonsin för ett tredje kvartal.

Med tanke på den minst sagt utmanande marknaden, framförallt inom detaljhandeln, är jag väldigt nöjd, stolt och glad över resultatet och kan konstatera att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Jag tycker kvartalets resultat visar vilken styrka vi har även under mer utmanande förhållanden, vilket vi även visat många gånger tidigare.

9 månader – nytt all time high i både nettoomsättning och rörelseresultat
Under de första 9 månaderna ökade nettomsättningen till 6 777,0 (6 028,5) MSEK och rörelseresultatet ökade till 1 058,4 (957,9) MSEK vilket båda är nya all time high för perioden. Rörelsemarginalen blev 15,6 % vilket i princip är i lnje med föregående år.

Rullande helår
På rullande helår uppgår nu nettoomsättningen till 9 592,1 MSEK med ett rörelseresultat på 1 605,6 MSEK vilket innebär en rörelsemarginal på 16,7%.

2020 var nettoomsättningen 6 098,8 MSEK vilket ger att vi på 2 år och 9 månader haft en försäljningstillväxt på 3 493,3 MSEK eller 57%. Under samma period har rörelseresultatet gått från 545,9 MSEK till 1 605,6 MSEK, en ökning med 1 059,7 eller hela 194%

Kassaflöde och balansräkning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 173,3 ( -200,4) MSEK, en förbättring med 373,7 MSEK.

Vi har fortsatt en mycket stark balansräkning med en soliditet på 55,8%.

Framtiden
Vi står mycket starkt rustade framåt, både när det gäller organisation, varumärken, produkter mm. Jag är fast övertygad om att vi kommer att fortsätta ta marknadsandelar vilket kommer att betyda god tillväxt igen när marknaden planar ut eller vänder.

Det vore väl förmätet att säga att man är glad för lite sämre tider men man måste komma ihåg att det ger möjligheter till att växa genom förvärv. Vi har nu genomfört två förvärv och vi har såväl ekonomiska som organisatoriska resurser att genomföra fler - om rätt möjligheter kommer.

Med en stark ekonomi och balansräkning kan vi även upprätthålla stora lager och full service på lagersortimenten vilket troligen inte alla konkurrenter kommer att kunna. Detta kommer att ge oss möjlighet att fortsätta ta marknadsandelar. Framförallt sportbranschen har varit och är fortsatt tuff, vilket till viss del berott på vikande försäljning men även på att våra kunder inom sporten haft stora lager. Detta håller succesivt på att rätta till sig vilket inom 1-2 kvartal kan gynna oss med tanke på våra möjligheter att leverera från lager.

I ett väldigt kort perspektiv är det svårt att bedöma marknaden men vi bör fortsatt kunna ta marknadsandelar. Inte minst Craft där vi har mycket stora tillväxtmöjligheter på teamwear i hela Europa. Detsamma gäller Crafts skor som skall kunna växa i många, många år. Jag känner att vi skall kunna göra det ännu bättre framåt än vi presterat bakåt. Orkar man lyfta blicken mer än ett kvartal känner jag mig trygg i att vi skall kunna leverera fortsatt god tillväxt.

Resan har bara börjat! Tack alla!

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF  PRESENTATION