19 maj, 2021

Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 19 maj 2021. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

  • Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning betalas och att hela det disponibla beloppet överförs till ny räkning.
  • Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Arvode till styrelsen och revisionsutskottet beslutades utgå enligt följande. Arvode utgår med 450 000 kr till styrelseordföranden och med 190 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskottet utgår med 130 000 kr att fördela inom utskottet.
  • Christina Bellander, Jonas Eriksson, Torsten Jansson, Olof Persson, M. Johan Widerberg och Mats Årjes omvaldes till styrelseledamöter. Därtill valdes Ralph Mühlrad och Ingrid Söderlund som nya styrelseledamöter. Magdalena Forsberg avstod från att ställa upp till omval.
  • Olof Persson omvaldes till styrelseordförande.
  • Ernst & Young AB omvaldes som revisor.
  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 4 000 000 aktier av serie B i bolaget, med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen.
  • Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, varigenom styrelsegränserna ändrades från minst tre och högst sju ledamöter, till minst fyra och högst åtta ledamöter, samt att möjligheten till suppleanter ströks.


Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att offentliggöras på bolagets webbplats www.nwg.se.


Den 19 maj 2021
New Wave Group AB (publ)
StyrelsenFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
VD och koncernchef

Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 703 62 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se