Sport & Fritid

I Sport & Fritid ingår flera kända internationella sportvarumärken såsom Craft, Cutter & Buck, AHEAD, Auclair och Seger. Utöver de egna varumärkena säljs även det inlicensierade varumärket Speedo. Den största delen av försäljningen sker på detaljhandelsmarknaden, men försäljning sker även på profilmarknaden.

Vårt erbjudande

Inom segmentet Sport & Fritid erbjuder New Wave Group kläder samt skor till den aktiva konsumenten från flera egenägda varumärken. Utbudet är anpassat efter olika användningsområden och aktiviteter med allt från basplagg till högteknologiska produkter för extremt utövande. Den största delen av segmentets försäljning sker till detaljhandeln såsom sport-, golf-, jakt-, fiske-, sko- och modefackhandeln men försäljning sker även till profilåterförsäljare.

Segmentet har huvuddelen av sin försäljning i Norden samt Nordamerika men även Centraleuropa är en viktig marknad och då främst Tyskland och Beneluxområdet.

New Wave Group har en portfölj av mycket starka sportvarumärken inom olika områden. Koncernens huvudstrategi är att äga och därmed utveckla varumärken varför inlicensiering och distributionsrätt historiskt sett inte tillhört kärnverksamheten. Koncernen har dock distributionsrätten för varumärket Speedo på de skandinaviska marknaderna.

FÖRSÄLJNINGSKANALER

Samtliga varumärken inom rörelsesegmentet har detaljhandeln som sin naturliga kanal för att möta marknaden. Det är även här som segmentet har sin största nettoomsättning (74 %). Varumärken som Craft, Seger, Clique Retail och Speedo har en etablerad ställning inom sportfackhandeln samt Cutter & Buck och AHEAD inom golfsektorn. Produkterna säljs även inom profil och försäljningen sker då främst till idrottsföreningar. Crafts satsning på nya produkter för föreningar och klubbar har utvecklats väl och profilförsäljningen förväntas därmed öka.

Inom segmentet Sport & Fritid erbjuder New Wave Group kläder samt skor till den aktiva konsumenten från flera egenägda varumärken.

Försäljningskanalen profil ställer krav på hög servicenivå och tillgänglighet. Ett företag eller förening som exempelvis beställer profilkläder är beroende av att leverantören kan leverera en full storlekssortering och rätt färg. Om New Wave Group saknar exempelvis storlek medium eller slutkundens färgval kommer denne att välja en annan leverantör. Koncernens mål inom profil är att leverera 98 % av koncernens produkter inom 24 timmar.

KAPITALBINDNING

New Wave Groups mål är att hålla andelen modevaror i lagret liten eftersom livslängden för dessa är kort. Segmentets kapitalbindning i varulager är förhållandevis hög men skiljer sig något åt mellan försäljningskanalerna.

Inom detaljhandel sker försäljningen till stor del genom förhandsorder jämfört med profilmarknaden där leverans sker direkt mot order. Det innebär att detaljhandelskunderna exempelvis under våren lägger order på varor som ska levereras under hösten. Ca 65-70 % av försäljningen inom detaljhandeln sker genom förhandsorder. I samband med order från kund lägger koncernen order mot fabrik, vilket avsevärt begränsar inkuransrisken. Resterande försäljning inom detaljhandel  så kallad kompletteringsförsäljning, är främst basvaror med begränsad moderisk.

Merparten av varulagret avseende detaljhandeln har mindre modekänsliga områden såsom Crafts funktionella underställ och klubbkollektioner samt Cliques basplagg.

Kapitalbindningen i varulager för profil är högre men är en förutsättning för att lyckas inom försäljningskanalen profil. Ett företag eller förening som exempelvis beställer profilkläder är beroende av att leverantören kan leverera en full storlekssortering och rätt färger. Dock är risken för inkurans låg eftersom en större del av sortimentet är tidlösa basprodukter som det finns behov av säsong efter säsong. Många av produkterna är gemensamma för försäljningskanalerna profil och detaljhandel, vilket bidrar till en riskspridning samt att katalogerna därmed även i många hänseende kan vara gemensamma.

I syfte att begränsa valutarisken i försäljningskanalen detaljhandeln, terminsäkras ca 50-75 % av de valutaexponerade inköpskostnaderna. Inom försäljningskanalen profil görs justering för förändrade inköpspriser kontinuerligt i och med att det handlar om omgående försäljning. Valutarisken kan därmed begränsas.

Avseende kapitalbindningen i kundfordringar så sker försäljningen till utvalda återförsäljare och kreditförlusterna är låga. Dock är det högre koncentration till ett färre antal kunder i detaljhandeln jämfört med profilmarknaden.

 

Varumärken