16 maj, 2023

Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 16 maj 2023.

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 6,50 kr per aktie fördelat på två utdelningstillfällen med den 19 maj 2023 respektive den 21 november 2023 som avstämningsdagar. Den första utbetalningen uppgår till 3,26 kr per aktie och då stämman beslutat om en split 2:1 (se nedan) uppgår den andra utbetalningen till 1,62 kr per aktie (efter split).
  • Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
  • Arvode till styrelsen och revisionsutskottet beslutades utgå enligt följande. Arvode utgår med 500 000 kr till styrelseordföranden och med 200 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Arvode till revisionsutskottet utgår med 200 000 kr att fördela inom utskottet och 50 000 kr avsattes för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens digitalisering.
  • Kinna Bellander, Jonas Eriksson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson, Ingrid Söderlund och M. Johan Widerberg omvaldes till styrelseledamöter. Isabella Jansson valdes till ny styrelseledamot.
  • Olof Persson omvaldes till styrelseordförande.
  • Ernst & Young AB omvaldes som revisor.
  • Stämman beslutade att göra en aktiesplit 2:1, varvid antalet aktier i bolaget ökar till 132 687 086 (66 343 543), varav 39 415 360 (19 707 680) A-aktier och 93 271 726 (46 635 863) B-aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiespliten. För att möjliggöra spliten beslutades att öka bolagets aktiegränser genom en ändring av bolagsordningen.
  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 8 000 000 aktier av serie B (efter split). Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 1 st. p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att offentliggöras på bolagets webbplats www.nwg.se.

Den 16 maj 2023
New Wave Group AB (publ)
StyrelsenFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
VD och koncernchef

Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 703 62 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se