10 februari, 2023

Bokslutskommuniké 2022 - New Wave Group AB

Januari - december

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 815,1 MSEK, vilket var 22% högre än föregående år (2 306,7 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 8% och förvärvad rörelse med 8%.
 • Rörelseresultat uppgick till 547,2 (403,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 446,2 (308,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,73 (4,61) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -232,9 (413,3) MSEK.


PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 843,6 MSEK, vilket var 32% högre än föregående år (6 718,6 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 8% och förvärvad rörelse med 4%.
 • Rörelseresultat uppgick till 1 505,1 (1 005,9) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1 168,8 (760,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 17,62 (11,46) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -360,0 (1 207,4) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 53,9 (59,6) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 39,5 (23,4) %


ÅRSSTÄMMA

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman:
 • Utdelning på 6,50 kronor per aktie med halvårsvis utbetalning på vardera 3,25 kronor per aktie (före split)
 • Split 2:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i två aktier


VD har ordet              

OKTOBER - DECEMBER

Det är otroligt roligt att våra framgångar fortsätter och jag känner stor stolthet över vår organisation och personal som fortsätter prestera otroligt bra!

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 508,4 MSEK, från 2 306,7 till 2 815,1 MSEK. Av våra tre segment utvecklades Företag, Sport & Fritid mycket bra med en tillväxt på 35% respektive 25%. Vårt tredje segment, Gåvor & Heminredning minskade dock med 19%, detta till stor del beroende på företagen i Sverige, som är den dominerande marknaden, under 2020 och 2021 haft ett extra skattemässigt avdrag om 2 000 kr per anställd under coronapandemin. Detta extra belopp togs bort 2022, vilket vi skrev om redan i förra rapporten. Båda försäljningskanalerna hade tillväxt, profil ökade med 28% och detaljhandel med 13%.

Rörelseresultatet ökade med 143,9 MSEK (36 %), till 547,2 MSEK. Detta trots att Gåvor & Heminredning tappade 21,4 MSEK mot föregående år. Rörelsemarginalen blev för kvartalet 19,4% vilket återigen är nytt all time high.

Vi har fortsatt god kostnadskontroll, en bra bruttovinstmarginal och vi ökar effektiviteten per anställd.

Varulagret har nu nått ungefär den nivå vi vill ha och borgar för fortsatt god service till våra kunder och möjliggör fortsatt tillväxt.

HELÅRET 2022
2022 blev vårt bästa år någonsin i såväl nettoomsättning som resultat. Nettoomsättningen ökade med 2 125,0 MSEK eller 32% till 8 843,6 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 499,2 MSEK och blev 1,505,1 MSEK med en rörelsemarginal på 17,0%, vilket är den högsta någonsin. Detta trots att stora delar av året präglades av oro. Kriget i Ukraina var utan tvekan det värsta men även COVID-19 pandemin skapade oro, inte minst i Kina. Senare under året drabbades vi också av skenande elkostnader, höjda räntor och hög inflation på många marknader. Trots den oroliga omvärlden ökade båda våra försäljningskanaler, profil med 37% och detaljhandeln med 24%. Av segmenten minskade Gåvor & Heminredning 5% medan Företag ökade 40% och Sport & Fritid 35%.

KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING
Vi har en fortsatt mycket stark balansräkning med en soliditet på 53,8%. Vi hade vid årsskiftet outnyttjade krediter på 1 245,8 MSEK trots att vi byggt upp lagret till den nivå vi vill ha och genomfört förvärvet av BTC samt att även kundfordringar ökat i takt med ökad nettoomsättning Vår starka balansräkning ger inte bara trygghet utan den möjliggör även för fortsatt organisk tillväxt och förvärv.

FRAMTIDEN
Vi står starkt rustade för framtiden. Med den högsta rörelsemarginalen någonsin förra året, 17,0%, har vi visat att vi inte bara kan nå, utan även överträffa, våra mål. Med en hög inflation, högre räntor och energipriser blir det sannolikt en svagare marknad vilket vi givetvis inte är immuna mot men vi står väl rustade vad gäller varumärken, produkter, servicegrad, lager mm jämfört med de flesta konkurrenter. Detta gör att vi skall kunna fortsätta ta marknadsandelar samt att vi har både kapacitet och ekonomi till fler förvärv.

Vi har gått från ett lokalt till ett globalt företag och vi tar 2023 plats på Large Cap efter att ha avverkat OTC-listan, O listan och Mid Cap.

Det är vår ambition, vårt mål och vårt ansvar att det blir lika bra även fortsättningsvis. Vi kommer därför att öka ”investeringarna” som bokföringsmässigt tas som kostnader i produktutveckling, marknad och nyetableringar. Detta kommer sannolikt att tillfälligt minska vår rörelsemarginal något men målet är ändå att i genomsnitt över några års tid ligga på i genomsnitt minst 15% och vi gör det för att kunna hålla en bra tillväxt de kommande 10 åren.

Så en enkel sammanfattning; vi har skapat en fantastisk plattform för att skapa ett ännu större och mera framgångsrikt företag och jag ser an på framtiden med mycket stor optimism!
Tack alla!

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

PDF PRESENTATION