Flerårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, miljoner kr 2017 2016 2015 2014 2013
Intäkter 5 597,3 5 237,1 4 964,7 4 273,6 4 047,4
Övriga rörelseintäkter 51,2 51,0 47,2 27,7 33,3
Rörelsens kostnader -5 114,1 -4 832,0 -4 699,6 -3 997,1 -3 737,9
Resultat före avskrivningar 534,4 456,1 312,3 304,2 342,8
Av- och nedskrivningar -65,3 -55,9 -57,1 -54,2 -52,1
Rörelseresultat 469,1 400,2 255,2 250,0 290,7
Finansnetto -51,9 -59,9 -74,3 -42,0 -56,2
Resultat före skatt 417,2 340,3 180,9 208,0 234,5
Skatt 63,2 -63,6 -35,6 -31,1 -47,4
Årets resultat 354,0 276,7 145,3 176,9 187,1
Rapport över finansiell ställning i sammandrag 2017 2016 2015 2014 2013
Varumärken 487,4 521,6 491,0 467,7 417,7
Övriga anläggningstillgångar 1 477,1 1 526,1 1 431,8 1 370,1 1 235,0
Varulager 2 643,4 2 496,4 2 447,8 2 162,1 1 449,1
Kundfordringar 982,8 906,2 821,5 804,2 734,2
Övriga omsättningstillgångar 160,0 155,0 121,1 216,5 200,4
Likvida medel 202,4 218,9 165,5 216,0 185,1
Summa tillgångar 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 236,6 4 221,5
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 3 006,6 2 794,6 2 491,6 2 386,5 2 078,9
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 22,6 22,6 22,0 18,6 23,9
Avsättningar 148,4 185,3 170,7 174,9 156,0
Räntebärande skulder 1 839,7 1 967,8 2 094,6 2 044,8 1 449,1
Ej räntebärande skulder 953,8 853,9 699,8 611,8 513,6
Summa eget kapital och skulder 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 236,6 4 221,5
Kassaflöden 2017 2016 2015 2014 2013
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar 451,0 333,4 209,8 253,9 226,6
Förändringar av rörelsekapital -243,2 115,5 -80,3 -537,1 131,9
Kassaflöde före investeringar 207,8 448,9 129,5 -284,2 358,5
Nettoinvesteringar -110,6 -89,6 -105,5 -74,3 -46,8
Kassaflöde efter investeringar 97,2 359,3 24,0 -358,5 311,7
Finansiella betalningar -106,3 -313,3 -78,3 368,3 -357,3
Årets kassaflöde -9,1 46,0 -54,3 9,8 -45,6
Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning, mkr 5 597,3 5 237,1 4 964,7 4 273,6 4 047,4
Rörelseresultat, mkr 469,1 400,2 255,2 250,0 290,7
Årets resultat , mkr 354,0 276,7 145,3 176,9 187,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 207,8 448,9 129,5 -284,2 358,5
Balansomslutning, mkr 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 736,6 4 221,5
Nettoomsättningstillväxt, % 6,9 5,5 16,2 5,6 -5,4
Bruttovinstmarginal, % 46,1 46,0 45,1 45,7 46,2
Rörelsemarginal, % 8,4 7,6 5,1 5,9 7,2
Soliditet, % 50,9 48,4 45,9 45,9 49,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 54,1 62,1 76,8 76,0 60,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 54,7 64,7 71,7 71,1 67,6
Resultat per aktie, kr 5,34 4,16 2,16 2,66 2,82
Utdelning per aktie, kr 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
Antal årsanställda 2 495 2 396 2 358 2 212 2 123
Data per aktie (1) 2017 2016 2015 2014 2013
Antal aktier före utspädning 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543
Antal aktier efter utspädning 66 343 543 66 343 543 67 343 543 66 343 543 66 343 543
Resultat per aktie före utspädning, kr 5,34 4,16 2,16 2,66 2,82
Resultat per aktie efter utspädning, kr 5,34 4,16 2,16 2,66 2,82
Eget kapital per aktie, kr 45,66 42,46 37,89 36,25 31,69
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 45,66 42,46 37,89 36,25 31,69
Aktiekurs 31 december, kr 54,50 55,25 34,50 38,30 32,90
P/E-tal 31 december 10,20 13,30 15,75 14,37 11,67
Utdelning/aktie, kr 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
Direktavkastning, % 2,48 1,81 2,90 2,61 3,04
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 3,13 6,77 1,95 -4,28 5,40