Flerårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag. MSEK 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 6 718,6 6 098,8 6 903,5 6 290,6 5 597,3
Övriga rörelseintäkter 111,5 146,2 77,9 74,8 51,2
Rörelsens kostnader -5 596,9 -5 469,6 -6 213,4 -5 804,7 -5 114,1
Resultat före av- och nedskrivningar 1 233,2 775,4 768,1 560,7 534,4
Av- och nedskrivningar -227,3 -229,5 -233,1 -77,9 -65,3
Rörelseresultat 1 005,9 545,9 535,0 482,8 469,1
Finansnetto -43,0 -64,9 -68,2 -40,9 -51,9
Resultat före skatt 962,9 481,0 466,7 441,8 417,2
Skattekostnad -202,9 -118,0 -96,7 -81,8 63,2
Årets resultat 760,0 363,0 370,1 360,0 354,0
Rapport över finansiell ställning i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017
Varumärken 531,4 494,3 543,4 516,7 487,4
Övriga anläggningstillgångar 2 345,6 2 336,4 2 560,5 1 703,9 1 477,1
Varulager 2 937,6 2 883,0 3 557,9 3 230,9 2 643,4
Kundfordringar 1 359,6 1 059,3 1 192,8 1 084,1 982,8
Övriga omsättningstillgångar 158,5 118,5 188,4 213,6 160,0
Likvida medel 327,9 325,1 351,3 312,2 202,4
Summa tillgångar 7 660,6 7 216,7 8 394,3 7 061,4 5 953,1
- - - - - -
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 4 566,7 3 845,0 3 754,4 3 415,0 3 006,6
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0,9 10,5 16,3 19,2 22,6
Avsättningar 164,9 165,7 165,0 166,0 148,4
Räntebärande skulder 1 396,7 2 142,7 3 316,1 2 143,2 1 839,7
Ej räntebärande skulder 1 531,5 1 052,7 1 142,5 1 317,9 953,8
Summa eget kapital och skulder 7 660,6 7 216,7 8 394,3 7 061,4 5 953,1
Kassaflöden 2021 2020 2019 2018 2017
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar 993,0 631,8 605,0 429,7 451,0
Förändringar av rörelsekapital 214,4 574,8 -505,6 -207,1 -243,2
Kassaflöde före investeringar 1 207,4 1 206,6 99,5 222,6 207,8
Nettoinvesteringar -114,2 -57,5 -148,7 -163,2 -110,6
Kassaflöde efter investeringar 1 093,2 1 149,1 -49,3 59,4 97,2
Finansiella betalningar -1 110,9 -1 155,6 80,4 39,3 -106,3
Årets kassaflöde -17,7 -6,4 31,2 98,7 -9,1
Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning, MSEK 6 718,6 6 098,8 6 903,5 6 290,6 5 597,3
Rörelseresultat, MSEK 1 005,9 545,9 535,0 482,8 469,1
Årets resultat , MSEK 760,0 363,0 370,1 360,0 354,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 1 207,4 1 206,6 99,5 222,6 207,8
Balansomslutning, MSEK 7 660,6 7 216,7 8 394,3 7 061,4 5 953,1
- - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 10,2 -11,7 9,7 12,4 6,9
Bruttovinstmarginal, % 48,1 43,2 46,4 46,6 46,1
Rörelsemarginal, % 15,0 9,0 7,7 7,7 8,4
Soliditet, % 59,6 53,4 44,9 48,6 50,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 23,4 47,1 78,6 53,3 54,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 35,7 59,5 77,1 57,0 54,7
- - - - - -
Resultat per aktie, kr 11,46 5,51 5,66 5,48 5,34
Utdelning per aktie, kr 4,00 - 2,00 1,70 1,35
- - - - - -
Antal årsanställda 2 060 2 064 2 579 2 566 2 495
Data per aktie 2021 2020 2019 2018 2017
Antal aktier före och efter utspädning 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 11,46 5,51 5,66 5,48 5,34
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 68,83 57,96 56,59 51,47 45,66
Aktiekurs 31 december, SEK 167,80 54,50 59,80 47,40 54,50
P/E-tal 31 december 14,64 9,89 10,56 8,65 10,20
Utdelning/aktie, SEK 4,00 - 2,00 1,70 1,35
Direktavkastning, % 2,38 - 3,34 3,59 2,48
Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK 18,20 18,19 1,50 3,36 3,13