Flerårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, miljoner kr 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 6 290,6 5 597,3 5 237,1 4 964,7 4 273,6
Övriga rörelseintäkter 74,8 51,2 51,0 47,2 27,7
Rörelsens kostnader -5 804,7 -5 114,1 -4 832,0 -4 699,6 -3 997,1
Resultat före avskrivningar 560,7 534,4 456,1 312,3 304,2
Av- och nedskrivningar -77,9 -65,3 -55,9 -57,1 -54,2
Rörelseresultat 482,8 469,1 400,2 255,2 250,0
Finansnetto -40,9 -51,9 -59,9 -74,3 -42,0
Resultat före skatt 441,8 417,2 340,3 180,9 208,0
Skatt -81,8 63,2 -63,6 -35,6 -31,1
Årets resultat 360,0 354,0 276,7 145,3 176,9
Rapport över finansiell ställning i sammandrag 2018 2017 2016 2015 2014
Varumärken 516,7 487,4 521,6 491,0 467,7
Övriga anläggningstillgångar 1 703,9 1 477,1 1 526,1 1 431,8 1 370,1
Varulager 3 230,9 2 643,4 2 496,4 2 447,8 2 162,1
Kundfordringar 1 084,1 982,8 906,2 821,5 804,2
Övriga omsättningstillgångar 213,6 160,0 155,0 121,1 216,5
Likvida medel 312,2 202,4 218,9 165,5 216,0
Summa tillgångar 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 236,6
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 3 415,0 3 006,6 2 794,6 2 491,6 2 386,5
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 19,2 22,6 22,6 22,0 18,6
Avsättningar 166,0 148,4 185,3 170,7 174,9
Räntebärande skulder 2 143,2 1 839,7 1 967,8 2 094,6 2 044,8
Ej räntebärande skulder 1 317,9 953,8 853,9 699,8 611,8
Summa eget kapital och skulder 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 236,6
Kassaflöden 2018 2017 2016 2015 2014
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar 429,7 451,0 333,4 209,8 253,9
Förändringar av rörelsekapital -207,1 -243,2 115,5 -80,3 -537,1
Kassaflöde före investeringar 222,6 207,8 448,9 129,5 -284,2
Nettoinvesteringar -163,2 -110,6 -89,6 -105,5 -74,3
Kassaflöde efter investeringar 59,4 97,2 359,3 24,0 -358,5
Finansiella betalningar 39,3 -106,3 -313,3 -78,3 368,3
Årets kassaflöde 98,7 -9,1 46,0 -54,3 9,8
Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning, MSEK 6 290,6 5 597,3 5 237,1 4 964,7 4 273,6
Rörelseresultat, MSEK 482,8 469,1 400,2 255,2 250,0
Årets resultat , MSEK 360,0 354,0 276,7 145,3 176,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 222,6 207,8 448,9 129,5 -284,2
Balansomslutning, MSEK 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 736,6
Nettoomsättningstillväxt, % 12,4 6,9 5,5 16,2 5,6
Bruttovinstmarginal, % 46,6 46,1 46,0 45,1 45,7
Rörelsemarginal, % 7,7 8,4 7,6 5,1 5,9
Soliditet, % 48,6 50,9 48,4 45,9 45,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 53,3 54,1 62,1 76,8 76,0
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 57,0 54,7 64,7 71,7 71,1
Resultat per aktie, kr 5,48 5,34 4,16 2,16 2,66
Utdelning per aktie, kr 1,70 1,35 1,00 1,00 1,00
Antal årsanställda 2 605 2 495 2 396 2 358 2 212
Data per aktie 2018 2017 2016 2015 2014
Antal aktier före och efter utspädning 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 5,48 5,34 4,16 2,16 2,66
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 51,76 45,66 42,46 37,89 36,25
Aktiekurs 31 december, kr 47,40 54,50 55,25 34,50 38,30
P/E-tal 31 december 8,70 10,20 13,30 15,75 14,37
Utdelning/aktie, kr 1,70 1,35 1,00 1,00 1,00
Direktavkastning, % 3,59 2,48 1,81 2,90 2,61
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 3,36 3,13 6,77 1,95 -4,28