Flerårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag. MSEK 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 9 512,9 8 843,6 6 718,6 6 098,8 6 903,5
Övriga rörelseintäkter 130,7 123,9 111,5 146,2 77,9
Rörelsens kostnader -7 803,2 -7 213,2 -5 596,9 -5 469,6 -6 213,4
Resultat före av- och nedskrivningar 1 840,4 1 754,3 1 233,2 775,4 768,1
Av- och nedskrivningar -263,2 -249,2 -227,3 -229,5 -233,1
Rörelseresultat 1 577,2 1 505,1 1 005,9 545,9 535,0
Finansnetto -137,7 -55,0 -43,0 -64,9 -68,2
Resultat före skatt 1 439,4 1 450,1 962,9 481,0 466,7
Skattekostnad -320,4 -281,3 -202,9 -118,0 -96,7
Årets resultat 1 119,0 1 168,8 760,0 363,0 370,1
Rapport över finansiell ställning i sammandrag 2023 2022 2021 2020 2019
Varumärken 604,4 588,9 531,4 494,3 543,4
Övriga anläggningstillgångar 2 688,40 2 681,00 2 345,60 2 336,40 2 560,50
Varulager 5 346,80 5 297,70 2 937,60 2 883,00 3 557,90
Kundfordringar 1 475,20 1 664,10 1 359,60 1 059,30 1 192,80
Övriga omsättningstillgångar 251,9 292,5 158,5 118,5 188,4
Likvida medel 372,6 419,4 327,9 325,1 351,3
Summa tillgångar 10 739,30 10 943,60 7 660,60 7 216,70 8 394,30
- - - - - -
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 6 459,30 5 889,40 4 566,70 3 845,00 3 754,40
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1,2 1,1 0,9 10,5 16,3
Avsättningar 207,9 190,4 164,9 165,7 165
Räntebärande skulder 2 401,50 2 749,00 1 396,70 2 142,70 3 316,10
Ej räntebärande skulder 1 669,50 2 113,70 1 531,50 1 052,70 1 142,50
Summa eget kapital och skulder 10 739,30 10 943,60 7 660,60 7 216,70 8 394,30
Kassaflöden 2023 2022 2021 2020 2019
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar 1362,8 1383,2 993 631,8 605
Förändringar av rörelsekapital -399 -1743,2 214,4 574,8 -505,6
Kassaflöde före investeringar 963,8 -360 1207,4 1206,6 99,5
Nettoinvesteringar -220,9 -522,2 -114,2 -57,5 -148,7
Kassaflöde efter investeringar 742,9 -882,2 1093,2 1149,1 -49,3
Finansiella betalningar -785,4 934,1 -1110,9 -1155,6 80,4
Årets kassaflöde -42,5 51,9 -17,7 -6,4 31,2
Nyckeltal 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning, MSEK 9 512,90 8 843,60 6 718,60 6 098,80 6 903,50
Rörelseresultat, MSEK 1 577,20 1 505,10 1 005,90 545,9 535
Årets resultat , MSEK 1119 1168,8 760 363 370,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 963,8 -360 1 207,40 1 206,60 99,5
Balansomslutning, MSEK 10 739,30 10 943,60 7 660,60 7 216,70 8 394,30
- - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 7,6 31,6 10,2 -11,7 9,7
Bruttovinstmarginal, % 50,3 49,5 48,1 43,2 46,4
Rörelsemarginal, % 16,6 17 15 9 7,7
Soliditet, % 60,2 53,8 59,6 53,4 44,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 31,4 39,5 23,4 47,1 78,6
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 37,2 44,7 35,7 59,5 77,1
- - - - - -
Resultat per aktie, kr* 8,43 8,81 5,73 2,755 2,83
Utdelning per aktie, kr* 3,5 3,25 2 0 1
- - - - - -
Antal årsanställda 2 450 2 312 2 060 2 064 2 579
- - - - - -
*Omräknad med hänsyn till den aktiesplit 2:1 som genomfördes i maj 2023 - - - - -
Data per aktie 2023 2022 2021 2020 2019
Antal aktier före och efter utspädning* 132 687 086 132 687 086 132 687 086 132 687 086 132 687 086
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK* 8,43 8,81 5,73 2,755 2,83
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK* 48,68 44,385 34,415 28,98 28,295
Aktiekurs 31 december, SEK* 101,88 103,2 83,9 27,25 29,9
P/E-tal 31 december 12,08 11,72 14,64 9,89 10,56
Utdelning/aktie, SEK* 3,5 3,25 2 0 1
Direktavkastning, % 3,44 2,06 2,38 - 3,34
Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK* 7,26 -2,7 9,1 9,095 0,75
- - - - - -
*Omräknad med hänsyn till den aktiesplit 2:1 som genomfördes i maj 2023 - - - - -