Flerårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag. MSEK 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 8843,6 6 718,60 6 098,80 6 903,50 6 290,60
Övriga rörelseintäkter 123,9 111,5 146,2 77,9 74,8
Rörelsens kostnader -7213,2 -5 596,90 -5 469,60 -6 213,40 -5 804,70
Resultat före av- och nedskrivningar 1754,3 1 233,20 775,4 768,1 560,7
Av- och nedskrivningar -249,2 -227,3 -229,5 -233,1 -77,9
Rörelseresultat 1505,1 1 005,90 545,9 535 482,8
Finansnetto -55 -43 -64,9 -68,2 -40,9
Resultat före skatt 1450,1 962,9 481 466,7 441,8
Skattekostnad -281,3 -202,9 -118 -96,7 -81,8
Årets resultat 1168,8 760 363 370,1 360
Rapport över finansiell ställning i sammandrag 2022 2021 2020 2019 2018
Varumärken 588,9 531,4 494,3 543,4 516,7
Övriga anläggningstillgångar 2 681,00 2 345,60 2 336,40 2 560,50 1 703,90
Varulager 5 297,70 2 937,60 2 883,00 3 557,90 3 230,90
Kundfordringar 1 664,10 1 359,60 1 059,30 1 192,80 1 084,10
Övriga omsättningstillgångar 292,5 158,5 118,5 188,4 213,6
Likvida medel 419,4 327,9 325,1 351,3 312,2
Summa tillgångar 10 943,60 7 660,60 7 216,70 8 394,30 7 061,40
- - - - - -
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 5 889,40 4 566,70 3 845,00 3 754,40 3 415,00
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1,1 0,9 10,5 16,3 19,2
Avsättningar 190,4 164,9 165,7 165 166
Räntebärande skulder 2 749,00 1 396,70 2 142,70 3 316,10 2 143,20
Ej räntebärande skulder 2 113,70 1 531,50 1 052,70 1 142,50 1 317,90
Summa eget kapital och skulder 10 943,60 7 660,60 7 216,70 8 394,30 7 061,40
Kassaflöden 2022 2021 2020 2019 2018
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar 1383,2 993 631,8 605 429,7
Förändringar av rörelsekapital -1743,2 214,4 574,8 -505,6 -207,1
Kassaflöde före investeringar -360 1 207,40 1 206,60 99,5 222,6
Nettoinvesteringar -522,2 -114,2 -57,5 -148,7 -163,2
Kassaflöde efter investeringar -882,2 1 093,20 1 149,10 -49,3 59,4
Finansiella betalningar 934,1 -1 110,90 -1 155,60 80,4 39,3
Årets kassaflöde 51,9 -17,7 -6,4 31,2 98,7
Nyckeltal 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning, MSEK 8 843,60 6 718,60 6 098,80 6 903,50 6 290,60
Rörelseresultat, MSEK 1 505,10 1 005,90 545,9 535 482,8
Årets resultat , MSEK 1168,8 760 363 370,1 360
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -360 1 207,40 1 206,60 99,5 222,6
Balansomslutning, MSEK 10 943,60 7 660,60 7 216,70 8 394,30 7 061,40
- - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 31,6 10,2 -11,7 9,7 12,4
Bruttovinstmarginal, % 49,5 48,1 43,2 46,4 46,6
Rörelsemarginal, % 17 15 9 7,7 7,7
Soliditet, % 53,8 59,6 53,4 44,9 48,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 39,5 23,4 47,1 78,6 53,3
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 44,7 35,7 59,5 77,1 57
- - - - - -
Resultat per aktie, kr 17,62 11,46 5,51 5,66 5,48
Utdelning per aktie, kr 4,25 4 - 2 1,7
- - - - - -
Antal årsanställda 2 312 2 060 2 064 2 579 2 566
Data per aktie 2022 2021 2020 2019 2018
Antal aktier före och efter utspädning 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 17,62 11,46 5,51 5,66 5,48
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 88,77 68,83 57,96 56,59 51,47
Aktiekurs 31 december, SEK 206,4 167,8 54,5 59,8 47,4
P/E-tal 31 december 11,72 14,64 9,89 10,56 8,65
Utdelning/aktie, SEK 4,25 4,00 - 2,00 1,70
Direktavkastning, % 2,06 2,38 - 3,34 3,59
Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK -5,40 18,20 18,19 1,50 3,36