Flerårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, MSEK 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 6 903,5 6 290,6 5 597,3 5 237,1 4 964,7
Övriga rörelseintäkter 77,9 74,8 51,2 51,0 47,2
Rörelsens kostnader -6 213,4 -5 804,7 -5 114,1 -4 832,0 -4 699,6
Resultat före av- och nedskrivningar 768,1 560,7 534,4 456,1 312,3
Av- och nedskrivningar -233,1 -77,9 -65,3 -55,9 -57,1
Rörelseresultat 535,0 482,8 469,1 400,2 255,2
Finansnetto -68,2 -40,9 -51,9 -59,9 -74,3
Resultat före skatt 466,7 441,8 417,2 340,3 180,9
Skattekostnad -96,7 -81,8 63,2 -63,6 -35,6
Årets resultat 370,1 360,0 354,0 276,7 145,3
Rapport över finansiell ställning i sammandrag 2019 2018 2017 2016 2015
Varumärken 543,4 516,7 487,4 521,6 491,0
Övriga anläggningstillgångar 2 560,5 1 703,9 1 477,1 1 526,1 1 431,8
Varulager 3 557,9 3 230,9 2 643,4 2 496,4 2 447,8
Kundfordringar 1 192,8 1 084,1 982,8 906,2 821,5
Övriga omsättningstillgångar 188,4 213,6 160,0 155,0 121,1
Likvida medel 351,3 312,2 202,4 218,9 165,5
Summa tillgångar 8 394,3 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7
- - - - - -
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 3 754,4 3 415,0 3 006,6 2 794,6 2 491,6
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 16,3 19,2 22,6 22,6 22,0
Avsättningar 165,0 166,0 148,4 185,3 170,7
Räntebärande skulder 3 316,1 2 143,2 1 839,7 1 967,8 2 094,6
Ej räntebärande skulder 1 142,5 1 317,9 953,8 853,9 699,8
Summa eget kapital och skulder 8 394,3 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7
Kassaflöden 2019 2018 2017 2016 2015
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar 605,0 429,7 451,0 333,4 209,8
Förändringar av rörelsekapital -505,6 -207,1 -243,2 115,5 -80,3
Kassaflöde före investeringar 99,5 222,6 207,8 448,9 129,5
Nettoinvesteringar -148,7 -163,2 -110,6 -89,6 -105,5
Kassaflöde efter investeringar -49,3 59,4 97,2 359,3 24,0
Finansiella betalningar 80,4 39,3 -106,3 -313,3 -78,3
Årets kassaflöde 31,2 98,7 -9,1 46,0 -54,3
Nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning, MSEK 6 903,5 6 290,6 5 597,3 5 237,1 4 964,7
Rörelseresultat, MSEK 535,0 482,8 469,1 400,2 255,2
Årets resultat , MSEK 370,1 360,0 354,0 276,7 145,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 99,5 222,6 207,8 448,9 129,5
Balansomslutning, MSEK 8 394,3 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7
- - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % 9,7 12,4 6,9 5,5 16,2
Bruttovinstmarginal, % 46,4 46,6 46,1 46,0 45,1
Rörelsemarginal, % 7,7 7,7 8,4 7,6 5,1
Soliditet, % 44,9 48,6 50,9 48,4 45,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 78,6 53,3 54,1 62,1 76,8
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 77,1 57,0 54,7 64,7 71,7
- - - - - -
Resultat per aktie, kr 5,66 5,48 5,34 4,16 2,16
Utdelning per aktie, kr 2,00 1,70 1,35 1,00 1,00
- - - - - -
Antal årsanställda 2 579 2 566 2 495 2 396 2 358
Data per aktie 2019 2018 2017 2016 2015
Antal aktier före och efter utspädning 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5,66 5,48 5,34 4,16 2,16
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 56,59 51,47 45,66 42,46 37,89
Aktiekurs 31 december, SEK 59,80 47,40 54,50 55,25 34,50
P/E-tal 31 december 10,56 8,65 10,20 13,30 15,75
Utdelning/aktie, SEK 2,00 1,70 1,35 1,00 1,00
Direktavkastning, % 3,34 3,59 2,48 1,81 2,90
Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK 1,50 3,36 3,13 6,77 1,95