Flerårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 6 098,8 6 903,5 6 290,6 5 597,3 5 237,1
Övriga rörelseintäkter 146,2 77,9 74,8 51,2 51,0
Rörelsens kostnader -5 469,6 -6 213,4 -5 804,7 -5 114,1 -4 832,0
Resultat före av- och nedskrivningar 775,4 768,1 560,7 534,4 456,1
Av- och nedskrivningar -229,5 -233,1 -77,9 -65,3 -55,9
Rörelseresultat 545,9 535,0 482,8 469,1 400,2
Finansnetto -64,9 -68,2 -40,9 -51,9 -59,9
Resultat före skatt 481,0 466,7 441,8 417,2 340,3
Skattekostnad -118,0 -96,7 -81,8 63,2 -63,6
Årets resultat 363,0 370,1 360,0 354,0 276,7
Rapport över finansiell ställning i sammandrag 2020 2019 2018 2017 2016
Varumärken 494,3 543,4 516,7 487,4 521,6
Övriga anläggningstillgångar 2 336,4 2 560,5 1 703,9 1 477,1 1 526,1
Varulager 2 883,0 3 557,9 3 230,9 2 643,4 2 496,4
Kundfordringar 1 059,3 1 192,8 1 084,1 982,8 906,2
Övriga omsättningstillgångar 118,5 188,4 213,6 160,0 155,0
Likvida medel 325,1 351,3 312,2 202,4 218,9
Summa tillgångar 7 216,7 8 394,3 7 061,4 5 953,1 5 824,2
- - - - - -
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 3 845,0 3 754,4 3 415,0 3 006,6 2 794,6
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 10,5 16,3 19,2 22,6 22,6
Avsättningar 165,7 165,0 166,0 148,4 185,3
Räntebärande skulder 2 142,7 3 316,1 2 143,2 1 839,7 1 967,8
Ej räntebärande skulder 1 052,7 1 142,5 1 317,9 953,8 853,9
Summa eget kapital och skulder 7 216,7 8 394,3 7 061,4 5 953,1 5 824,2
Kassaflöden 2020 2019 2018 2017 2016
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar 631,8 605,0 429,7 451,0 333,4
Förändringar av rörelsekapital 574,8 -505,6 -207,1 -243,2 115,5
Kassaflöde före investeringar 1 206,6 99,5 222,6 207,8 448,9
Nettoinvesteringar -57,5 -148,7 -163,2 -110,6 -89,6
Kassaflöde efter investeringar 1 149,1 -49,3 59,4 97,2 359,3
Finansiella betalningar -1 155,6 80,4 39,3 -106,3 -313,3
Årets kassaflöde -6,4 31,2 98,7 -9,1 46,0
Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning, MSEK 6 098,8 6 903,5 6 290,6 5 597,3 5 237,1
Rörelseresultat, MSEK 545,9 535,0 482,8 469,1 400,2
Årets resultat , MSEK 363,0 370,1 360,0 354,0 276,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 1 206,6 99,5 222,6 207,8 448,9
Balansomslutning, MSEK 7 216,7 8 394,3 7 061,4 5 953,1 5 824,2
- - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % -11,7 9,7 12,4 6,9 5,5
Bruttovinstmarginal, % 43,2 46,4 46,6 46,1 46,0
Rörelsemarginal, % 9,0 7,7 7,7 8,4 7,6
Soliditet, % 53,4 44,9 48,6 50,9 48,4
Nettoskuldsättningsgrad, % 47,1 78,6 53,3 54,1 62,1
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 59,5 77,1 57,0 54,7 64,7
- - - - - -
Resultat per aktie, kr 5,51 5,66 5,48 5,34 4,16
Utdelning per aktie, kr - 2,00 1,70 1,35 1,00
- - - - - -
Antal årsanställda 2 064 2 579 2 566 2 495 2 396
Data per aktie 2020 2019 2018 2017 2016
Antal aktier före och efter utspädning 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5,51 5,66 5,48 5,34 4,16
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 57,96 56,59 51,47 45,66 42,46
Aktiekurs 31 december, SEK 54,50 59,80 47,40 54,50 55,25
P/E-tal 31 december 9,89 10,56 8,65 10,20 13,30
Utdelning/aktie, SEK - 2,00 1,70 1,35 1,00
Direktavkastning, % - 3,34 3,59 2,48 1,81
Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK 18,19 1,50 3,36 3,13 6,77