Styrelse

New Wave Groups styrelse består av fem ledamöter utsedda av bolagsstämman. Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbets - ordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd, v d:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering.

Styrelsemötena behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor.

Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska. Normalt hålls mellan sju till tolv styrelsemöten per år. Under 2017 sammanträdde styrelsen vid tio tillfällen. Göran Härstedt är styrelsens sekreterare.

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att det utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av dess uppgifter.

Styrelsens oberoende

Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på oberoende som föreskrivs i Koden. Oberoendekraven innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

I egenskap av verkställande direktör och majoritetsägare i New Wave Group är Torsten Jansson att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Olof Persson, Christina Bellander, Mats Årjes, M. Johan Widerberg, Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare. Det är således valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i New Wave Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden som NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.


 

Torsten Jansson

Född 1962. Ledamot av styrelsen sedan 1991. VD och koncernchef. Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Tvåårig social gymnasielinje. Entreprenör.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Porthouse Interior AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 707 680 A-aktier, 2 902 201 B-aktier.

Ej oberoende: Mot bakgrund av att Torsten Jansson är verkställande direktör, koncernchef och huvudägare i bolaget är Torsten Jansson inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i svensk kod för bolagsstyrning.


 

Christina Bellander

Född 1955.

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier på KTH, journalist och teolog. Tidigare chef för affärsutveckling på TV4 och EVP på MTG.

Övriga uppdrag i bolaget:  Medlem i bolagets Revisionsutskott.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Högskolan Dalarna och Marginalen AB, styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB, Sveriges Utbildningsradio (UR).

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 2 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är Christina Bellander oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.


 

Mats Årjes

Född 1967.

Ledamot av styrelsen sedan 2007.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Sedan 2002 har Mats Årjes varit verkställande direktör för SkiStar AB. Dessförinnan var han förbundsdirektör för Svenska Skidförbundet mellan åren 1998-2002 följt av ordförande för Svenska Skidförbundet mellan åren 2008-2018.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: VD SkiStar AB. Ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté, styrelseledamot i SkiStar AB och Vice President i Internationella skidförbundet (FIS).

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är Mats Årjes oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.


 

M. Johan Widerberg

Född 1949.

Ledamot av styrelsen sedan 2014.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom Nordeuropeisk storbank, ca 15 år som vice VD.

Övriga uppdrag i bolaget:  Medlem i bolagets Revisionsutskott.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Stabelo Asset Management AB, Stena Metall AB, Stiftelsen Chalmers University of Technology, och SSRS Sjöräddningssällskapet, Thomas Concrete Group AB, samt Secretary General i Börssällskapet.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är M. Johan Widerberg oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.


 

Olof Persson

Född 1964.

Ledamot av styrelsen sedan 2016.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Olof Persson har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo (2011-2015). Dessförinnan var han verkställande direktör i Volvo Construction Equipment (2008-2011) samt verkställande direktör för Volvo Aero (2006-2008).

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande för Staples Solutions B.V., styrelseledamot World Flight Services, Managing Director COAC Europe (Cerberus Operations and Advisory Company UK, Ltd.).

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 35 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende Olof Persson oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.


 

Jonas Eriksson

Född 1974.

Ledamot av styrelsen sedan 2019.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Treårig samhällsvetenskaplig gymnasielinje. Professionell fotbollsdomare (FIFA) och entreprenör.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Jonas Eriksson är i dagsläget entreprenör och föreläsare inom sport, hälsa och motivation, samt ägare av WE Träning och Hälsa, en prisbelönt gym- och hälsoanläggning. Styrelseledamot i EToM AB, HJE Holding AB, Spotin AB, Sentag AB, Melilla Holding 1 AB, Melilla Holding 2 AB, WE Holding Sigtuna AB, WE Sigtuna AB, WE Knivsta AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är Jonas Eriksson oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.


 

Magdalena Forsberg

Född 1967.

Ledamot av styrelsen sedan 2019.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Tidigare har Magdalena Forsberg haft uppdrag som expertkommentator på bland annat SVT, den tyska kanalen ARD och på Eurosport.

Magdalena Forsberg har studerat ekonomi med inriktning på redovisning samt har verkat som skattekonsult på KPMG och har Management Diploma for Athletes, MDA, från Cruyff Institute for Sport Studies. Hon varit deltagare i samt har varit programledare för olika TV-produktioner i Sverige, samt har haft en lång karriär i absoluta världseliten i skidskytte bland annat som segrare av den totala världscupen sex gånger, OS-medaljör samt flerfaldig världsmästare.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Magdalena Forsberg har idag uppdrag för Hello Sweden, ett nätverk för att sammanföra svenskt näringsliv och idrottsvärlden. Hon föreläser även om mål och motivation utifrån sina erfarenheter som elitidrottare samt är ambassadör för Cancerfonden. Hon är också delägare i en backrestaurant i Åre, samt driver familjens skogsbruk. Ledamot i Årehyddan AB samt i Hans Henrik Sportservice Aktiebolag, Henrik & Magdalena Forsberg Förvaltning AB och Maria Magdalena Förvaltning AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är Magdalena Forsberg oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.