Styrelse

New Wave Group AB:s styrelse består av åtta ledamöter utsedda av bolagsstämman. Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD, VD:s befogenheter, mötesplan samt rapportering.

Styrelsemötena behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor.

Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska. Normalt hålls mellan sju och tolv styrelsemöten per år.

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att det utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av styrelsens uppgifter.

Göran Härstedt är styrelsens sekreterare.

Styrelsens oberoende

Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på oberoende som föreskrivs i Koden. Oberoendekraven innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Torsten Jansson och Isabella Jansson är inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller bolagets större aktieägare. Torsten Jansson eftersom han är VD och majoritetsägare i New Wave Group AB och Isabella Jansson eftersom hon är anställd i koncernen och dotter till Torsten Jansson. Kinna Bellander, Jonas Eriksson, Ralph Mühlrad, Olof Persson, Ingrid Söderlund och M. Johan Widerberg anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i New Wave Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden. Det noteras emellertid att Koden anger att högst en av styrelsens ledamöter ska arbeta i bolagets eller dotterbolags ledning. Då Torsten Jansson är VD för New Wave Group och Isabella Jansson är medlem av ett dotterbolags (Orrefors Kosta Boda AB) ledningsgrupp, utgör nuvarande styrelsesammansättning ett avsteg från Koden. Med hänsyn till ägarsammansättningen och vikten av kontinuitet inom ägarfamiljen bedömer valberedningen att det är välgrundat att göra ett avsteg från Koden i detta hänseende.


 

Kinna Bellander

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Född 1955.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier på KTH, journalist och teolog. Tidigare chef för affärsutveckling på TV4 och EVP på MTG.

Övriga uppdrag i bolaget: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Högskolan Dalarna och Marginalen AB. Styrelseledamot i Sveriges Utbildningsradio (UR) AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 4 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Kinna Bellander oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Jonas Eriksson

Ledamot av styrelsen sedan 2019.

Född 1974.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Treårig samhällsvetenskaplig gymnasielinje. Professionell fotbollsdomare (FIFA) och entreprenör.

Övriga uppdrag i bolaget: Ledamot i digitala kommittén.

Övriga väsentliga uppdrag: Entreprenör och föreläsare inom sport, hälsa och motivation. Expertkommentator för SVT och Discovery Networks. Styrelseordförande i Loopeli AB, styrelseledamot i EToM AB, HJE Holding AB, Spotin AB, Sentag AB, Melilla Holding 1 AB, Melilla Holding 2 AB, WE Träning & Hälsa Holding AB, WE Sigtuna AB, Dragon Invest AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 40 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Jonas Eriksson oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Isabella Jansson

Ledamot av styrelsen sedan 2023.

Född 1988.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen från Uppsala universitet. Verksam inom New Waves verksamheter i Kosta sedan 2016, som bland annat driftchef för Kosta Food & Beverage AB samt marknadskoordinator och därefter produktchef på Orrefors Kosta Boda AB.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Produktchef på Orrefors Kosta Boda AB samt ingår i Orrefors Kosta Boda AB:s ledningsgrupp. Styrelseledamot i Kosta Boda Art Hotel AB, Kosta Fashion AB, Kosta Outdoor AB, Lågprisvaruhuset AB, Kosta Förlag AB, Kosta Lodge AB och Destination Kosta AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 7 868 B-aktier.

Oberoende: Mot bakgrund av att Isabella Jansson är verksam i koncernen samt är dotter till Torsten Jansson är hon inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Koden.

 


 

Torsten Jansson

Ledamot av styrelsen sedan 1991.

VD och koncernchef.

Född 1962.

Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 39 415 360 A-aktier, 6 368 162 B-aktier.

Oberoende: Mot bakgrund av att Torsten Jansson är verkställande direktör, koncernchef och huvudägare i bolaget är han inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Koden.

 


 

Ralph Mühlrad

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Född 1960.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomistudier från Stockholms universitet, treårig ekonomisk gymnasielinje. Ralph har under mer än 30 år arbetat som VD för den nordiska delen av den amerikanska sport- och konfektionsgruppen Champion, där han även under en period varit styrelseledamot i Champion Europe S.P.A. Ralph har erfarenhet från noterade bolag såsom tidigare styrelseledamot i Midsona AB.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Habima AB och i Muhlrad-Invest AB, styrelseledamot i AB Kontaktpressning och Stureplans Affärsresebyrå AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Ralph Mühlrad oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Olof Persson

Ledamot och styrelsens ordförande sedan 2016.

Född 1964.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Olof har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo (2011–2015). Dessförinnan var han verkställande direktör i Volvo Construction Equipment (2008–2011) samt verkställande direktör för Volvo Aero (2006–2008).

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Iveco Group.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 70 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Olof Persson oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Ingrid Söderlund

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Född 1979.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Science (B.S) degree från Fashion Institute of Technology i New York, samt en Executive education från Harvard Business School. Ingrid är en global ledare inom digital och kommersiell transformation med över 20 års erfarenhet inom strategisk rådgivning, digital affärsutveckling, marknadsföring och eCommerce. Hon har haft en rad olika strategiska, rådgivande och operativa roller inom branscher som Retail, FMCG, Automotive och Industry / Manufacturing och har bland annat varit aktiv i Publicis Sapient, Macy’s, Björn Borg, Filippa K, Victoria’s Secret och Newell Brands.

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i digitala kommittén.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i WWA AB och Gimmersta Wallpaper AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Ingrid Söderlund oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Johan Widerberg

Ledamot av styrelsen sedan 2014.

Född 1949.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom europeisk storbank, ca 15 år som vice VD.

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Stabelo Asset Management AB, Stena Finans AB, Stena Trade and Industry AB, SSRS Sjöräddningssällskapet samt Thomas Concrete Group AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 12 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är M. Johan Widerberg oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.