Styrelse

New Wave Group AB:s styrelse består av åtta ledamöter utsedda av bolagsstämman. Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD, VD:s befogenheter, mötesplan samt rapportering.

Styrelsemötena behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor.

Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska. Normalt hålls mellan sju och tolv styrelsemöten per år.

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att det utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av styrelsens uppgifter.

Göran Härstedt är styrelsens sekreterare.

Styrelsens oberoende

Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på oberoende som föreskrivs i Koden, innebärande att en majoritet av styrelsens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

I egenskap av VD och majoritetsägare i New Wave Group är Torsten Jansson inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Isabella Jansson är inte heller oberoende, då hon är anställd i koncernen och dotter till Torsten Jansson. Kinna Bellander, Susanne Given, Kristina Johansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg, anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i New Wave Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Det noteras emellertid att Koden anger att högst en av styrelsens ledamöter ska arbeta i bolagets eller dotterföretags ledning. Då Torsten Jansson är VD för New Wave Group och Isabella Jansson är vice VD för och medlem av ett dotterbolags (Orrefors Kosta Boda AB) ledningsgrupp, utgör nuvarande styrelsesammansättning ett avsteg från Koden. Med hänsyn till ägarsammansättningen och vikten av kontinuitet inom ägarfamiljen bedömer valberedningen att det är välgrundat att göra ett avsteg från Koden i detta hänseende och det är valberedningens bedömning att styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter.


 

Kinna Bellander

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Född 1955.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier på KTH, journalist och teolog. Tidigare chef för affärsutveckling på TV4 och EVP på MTG.

Övriga uppdrag i bolaget: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Högskolan Dalarna och Marginalen AB. Styrelseledamot i Sveriges Utbildningsradio (UR) AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 4 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Kinna Bellander oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Susanne Given

Ledamot av styrelsen sedan 2024.

Född 1964.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandeln (bl.a. Harrods, John Lewis och Superdry), och även mångårig erfarenhet från styrelsearbete i Storbritannien och internationellt (främst Europa och Mellanöstern, men även Indien).

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Guy's & St Thomas' Foundation, Trent Ltd, Hush Homewear Ltd.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Susanne Given oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Isabella Jansson

Ledamot av styrelsen sedan 2023.

Född 1988.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen från Uppsala universitet. Verksam inom New Waves verksamheter i Kosta sedan 2016, som bland annat driftchef för Kosta Food & Beverage AB samt marknadskoordinator och därefter produktchef på Orrefors Kosta Boda AB.

Övriga uppdrag i bolaget: Vice VD på Orrefors Kosta Boda AB samt ingår i Orrefors Kosta Boda AB:s ledningsgrupp. Styrelseledamot i Kosta Boda Art Hotel AB, Kosta Fashion AB, Kosta Food & Beverage AB, Kosta Outdoor AB, Lågprisvaruhuset Kosta AB, Kosta Förlag AB, Kosta Lodge AB och Destination Kosta AB.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 7 868 B-aktier

Oberoende: Mot bakgrund av att Isabella Jansson är verksam i koncernen samt är dotter till Torsten Jansson är hon inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Koden.

 


 

Torsten Jansson

Ledamot av styrelsen sedan 1991.

VD och koncernchef.

Född 1962.

Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 39 415 360 A-aktier, 5 371 002 B-aktier.

Oberoende: Mot bakgrund av att Torsten Jansson är verkställande direktör, koncernchef och huvudägare i bolaget är han inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Koden.

 


 

Kristina Johansson

Ledamot av styrelsen sedan 2024.

Född 1970.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Internationell bakgrund med flerårig erfarenhet som VD och ledande positioner i olika bolag (bl.a. Ikea och Cosmetic Group), där hon framgångsrikt har lett tillväxt och expansion.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: VD för det nederländska modebolaget Loavies. Styrelseledamot i FWH Trading HoldCo AB och i Petgood AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Kristina Johansson oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Ralph Mühlrad

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Född 1960.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomistudier från Stockholms universitet, treårig ekonomisk gymnasielinje. Ralph har under mer än 30 år arbetat som VD för den nordiska delen av den amerikanska sport- och konfektionsgruppen Champion, där han även under en period varit styrelseledamot i Champion Europe S.P.A. Ralph har erfarenhet från noterade bolag såsom tidigare styrelseledamot i Midsona AB.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Habima AB och i Muhlrad-Invest AB, styrelseledamot i AB Kontaktpressning och Stureplans Affärsresebyrå AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 12 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Ralph Mühlrad oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

Olof Persson

Ledamot och styrelsens ordförande sedan 2016.

Född 1964.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Olof har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo (2011–2015). Dessförinnan var han verkställande direktör i Volvo Construction Equipment (2008–2011) samt verkställande direktör för Volvo Aero (2006–2008).

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i World Flight Services samt Iveco Group.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 70 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är Olof Persson oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

 


 

M. Johan Widerberg

Ledamot av styrelsen sedan 2014.

Född 1949.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom europeisk storbank, ca 15 år som vice VD.

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Stabelo Asset Management AB, Gunnar Dafgård AB samt Thomas Concrete Group AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 12 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer är M. Johan Widerberg oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.