Styrelse

New Wave Groups styrelse består av fem ledamöter utsedda av bolagsstämman. Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbets - ordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd, v d:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering.

Styrelsemötena behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande f rågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor.

Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska. Normalt hålls mellan sju till tolv styrelsemöten per år. Under 2017 sammanträdde styrelsen vid tio tillfällen. Göran Härstedt är styrelsens sekreterare.

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att det utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av dess uppgifter.

Styrelsens oberoende

Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på oberoende som föreskrivs i Koden. Oberoendekraven innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

I egenskap av verkställande direktör och majoritetsägare i New Wave Group är Torsten Jansson att betrakta som beroende i f örhållande till bolaget och bolagsledningen. Olof Persson, Christina Bellander, Mats Årjes och M. Johan Widerberg anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare. Det är således valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i New Wave Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden som NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.

- - -

Olof Persson, född 1964
Styrelseledamot sedan 2016.
Har tidigare varit VD och koncernchef för AB Volvo (2008-2011), VD i Volvo Construction Equipment (2008-2011) samt VD för Volvo Aero (2006-2008). Aktiv som Senior Operating Executive på Cerberus Operations and Advisory Company UK Ltd.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande för Staples Solutions B.V samt ledamot i Svenska Mässans Stiftelse.

- - -

Christina Bellander, född 1962
Styrelseledamot sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Högskolan Dalarna, Styrelseledamot i MittMedia AB, Novus Group AB, Kunskapsskolan Education Sweden AB och Marginalen AB.

- - -

M. Johan Widerberg, född 1949
Styrelseledamot sedan 2014.
Har tidigare haft ett flertal positioner inom Svenska Handelsbanken.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i AB Handel och Industri AB, styrelseledamot i Thomas Concrete Group AB, Handelsbanken Västra Sverige, Stena Metall Ab, Stiftelsen Chalmers Unitversity of Technology, Gothenburg Research Institute och SSRS Sjöräddningssällskapet, ledamot i Advisory Board Handelshögskolan i Göteborg samt Secretary General i Börssällskapet.

- - -

Mats Årjes, född 1967
Styrelseledamot sedan 2007. Vd SkiStar AB.

Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Svenska Skidförbundet, styrelseledamot i SkiStar AB .

- - -

Torsten Jansson, född 1962
VD och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 1991. Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Porthouse Interior AB.