Ersättning

Det finns ingen särskilt utsedd ersättningskommitté för hantering av löneläge, pensionsförmåner,incitamentsfrågor och andra anställningsvillkor för verkställande direktören utan dessa frågor behandlas av styrelsen i sin helhet varvid ledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar. Anställningsvillkor för övrig koncernledning beslutas av vd och styrelseordförande.

New Wave Groups policy för kompensation till ledande befattningshavare:

  • Ersättning till koncernchef och övriga ledande befattningshavare ska bestå av en marknadsmässig fast lön.
  • Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings-och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen.
  • Styrelsen ska med avseende på varje räkenskapsår överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram,som omfattar året i fråga ska föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.
  • Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag ska inte utgå för ledande befattningshavare.
  • Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige; pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet.
  • För samtliga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag ska förekomma.

Anställningsvillkor för vd

Ersättning till koncernens vd utgörs av fast lön. Inget styrelsearvode eller övriga ersättningar(bonus) utgår till vd. Pensionsförmåner utgår i enlighet med ITP-planen. För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader, dvs inga avgångsvederlag.

Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutar om arvode till de styrelseledamöter som är valda av bolagsstämman. Fördelningen av arvodet mellan ordföranden och övriga ledamöter framgår av not 6 för koncernen i årsredovisningen. Koncernen har köpt konsulttjänster av närstående. Ingen ytterligare ersättning har utgått till någon styrelseledamot.