Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av årsstämman och innehåller en del grundläggande uppgifter för bolaget, t.ex. vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, antalet utgivna aktier, styrelsens storlek och hur årsstämman sammankallas. Bolagets bolagsordning anger bland annat att styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter, att styrelsen har sitt säte i Göteborg och att aktie av serie A ska ha tio röster och av serie B en röst.

Bolagsordning antagen vid årsstämma 2009-05-19

§ 1 Bolagets firma är New Wave Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag

- bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder
- bedriva handel med sport- och fritidskonfektion
- bedriva handel med gåvo-, heminredningsprodukter
- köpa, sälja och förvalta värdepapper
- förvalta fast egendom
- samt med ovanstående förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK etthundrafemtio miljoner (150.000.000) och högst SEK sexhundra miljoner (600.000.000).

§ 5 Bolaget äger utge aktier i två serier, betecknade serie A och serie B.

Aktier tillhörande serie A skall medföra tio röster och aktier tillhörande serie B skall medföra en röst.

Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 32.000.000 st och aktier  av serie B får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.

§ 7 Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter. Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Bolagsstämma hålls i Borås, Stockholm, Munkedal, Göteborg, Lessebo eller Nybro kommun.

§ 10 På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7) Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas av stämman.9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.10) Val av styrelse och i förekommande fall revisor.11) Val av styrelseordförande.12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 På begäran av ägare av aktie av serie A skall aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget skall i januari varje år behandla frågan om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare året före framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som nu sagts. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 14 Har A-aktie på annat sätt än genom arv, testamente eller gåva till bröstarvinge övergått till person, som inte förut är A-aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.

När anmälan gjorts om A-akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först, så långt kan ske, skall föredelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.

Lösningsbeloppet per A-aktie skall uppgå till aktiens nominella belopp. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då fristen för att framställa lösningsanspråk utgått.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att registreras för A-aktien.

§ 15 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.