Aktieägare

Aktiekapitalet i New Wave Group uppgår till 199 030 629 SEK, fördelat på totalt 66 343 543 aktier, där varje aktie har ett kvotvärde på 3,00 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Bolaget har 19 707 680 A-aktier och 46 635 863 B-aktier. New Wave Groups aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2022 till 19 615 (18 671). De institutionella investerarna kontrollerade totalt 42 (41) %
av kapitalet och 11 (11) % av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 69 (71) % av kapitalet och 92 (92) % av rösterna. Utländska ägare svarade för 24 (21) % av kapitalet och 7 (6) % av rösterna.

De tio största aktieägarna per 31 december 2022

Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Torsten Jansson genom bolag 22 646 161 200 015 281 34,14% 82,07%
Svolder AB 5 086 624 5 086 624 7,66% 2,09%
State Street Bank 3 360 639 3 360 639 5,07% 1,38%
Handelsbanken fonder 3 128 489 3 128 489 4,71% 1,28%
Avanza 3 012 361 3 012 361 4,54% 1,23%
JP Morgan 2 639 029 2 639 029 3,98% 1,08%
Bank of New York Mellon 2 374 757 2 374 757 3,58% 0,98%
City Bank New York 2 373 836 2 373 836 3,59% 0,97%
Spiltan fonder 801 762 801 762 1,21% 0,33%
Northern Trust Company 604 481 604 481 0,90% 0,24%
- 46 028 139 223 397 259 69,38% 91,65%

Ägarfördelning per 31 december 2022

- Antal aktier Antal röster Kapital % Röster %
Sverige 50 332 068 227 701 188 75,86% 93,43%
Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 7 335 314 7 335 314 11,06% 3,01%
USA 8 676 161 8 676 161 13,08% 3,56%
Totalt 66 343 543 243 712 663 100,00% 100,00%