Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans beslut samt lämna förslag till bland annat beslut om tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa.

Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Arbetet i valberedningen inför varje årsstämma omfattar bl.a. enkätutvärdering av styrelsearbetet och sittande medlemmar.

Sammansättningen av valberedningen inför 2024 års årsstämma såg ut på följande sätt:

  • Tomas Risbecker, representant för Svolder och Valberedningens ordförande
  • Frank Larsson, representant för Svenska Handelsbankens fonder
  • Torsten Jansson, verkställande direktör och representant för Torsten Jansson Holding AB

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska inte verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen vara ledamot i valberedningen. Torsten Jansson var ledamot såsom huvudägare och ett avsteg från koden har därmed gjorts.

Valberedningen inför 2024 års årsstämma representerade cirka 85 % av rösterna i New Wave Group AB per den 30 september 2023.

Alla aktieägare har rätt att lämna förslag till valberedningen. Valberedningen håller ett antal möten och har däremellan kontakt via telefon och e-post. Bland sina uppgifter utvärderar valberedningen styrelsen utifrån bolagets framtida utveckling och utmaningar för att uppnå en god kombination av kompetens och erfarenhet.