Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans beslut samt lämna förslag till bland annat beslut om tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa.

Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Uppgifter rörande valberedningens sammansättning publiceras normalt i rapporten för tredje kvartalet. Arbetet i valberedningen inför varje årsstämma omfattar bl.a. enkätutvärdering av styrelsearbetet och sittande medlemmar.

Sammansättningen av valberedningen inför 2019 års årsstämma ser ut på följande sätt:

  • Arne Lööw, representant för Fjärde AP-Fonden och Valberedningens ordförande
  • Torsten Jansson, verkställande direktör och representant för Torsten Jansson Förvaltnings AB
  • Ulf Hedlundh, representant för Svolder

Enligt koden skall inte verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen vara ledamot i valberedningen. Torsten Jansson är ledamot såsom huvudägare och ett avsteg från koden har därmed gjorts.

Valberedningen representerar cirka 84 % av rösterna i New Wave Group AB per den 30 september 2018. Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag. Valberedningen håller ett flertal möten och däremellan förs kontakter via telefon och e-post. Bland annat bedömer valberedningen styrelsen utifrån bolagets framtida utveckling och utmaningar för att kunna få en bra sammansättning av kompetens och erfarenhet.

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Arne Lööw
Fjärde AP-fonden
Box 3069
103 61 Stockholm
Telefon: 08 787 75 59

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

New Wave Group AB
Valberedningen
Kungsportsavenyen 10
411 36 Göteborg