Revision

Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), vid upprättande av koncernens rapportering.

Koncernens niomånadersrapport granskas översiktligt av bolagets revisor. Granskningen följer rekommendation utfärdad av FAR SRS. Revisionen av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige.

Efter revisorernas granskning i oktober upprättar bolagets revisorer ett revisions-PM till styrelsen med kommentarer kring de enskilda bolagen och koncernen som helhet. Revisorerna rapporterar också personligen sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av bolagets interna kontroll och tillämpning av redovisningsprinciper under ett av höstens styrelsemöten. Styrelsen erhåller information om internkontroll och regelefterlevnad, kontroll av redovisade värden, uppskattningar, bedömningar och övrigt som kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet. Bolagets revisor har i uppdrag att granska hur väl de övergripande reglerna för internkontroll efterlevs i bolagen. Revisorerna avrapporterar även sina iakttagelser kring internkontroll

Revisor

Vid årsstämman 2018 valdes Ernst & Young AB som revisionsbyrå intill nästa årsstämma. Nina Bergman är huvudansvarig revisor.