Extern revision

Bolagets revisor genomför en översiktlig granskning av delårsrapporten för det tredje kvartalet samt reviderar årsredovisningen och koncernredovisningen. Bolagets revisor granskar även bolagstyrningsrapporten samt bekräftar att koncernen har upprättat en hållbarhetsredovisning. Bolagets revisor rapporterar resultatet av utförd revision genom revisionsberättelsen och i ett yttrande till bolagsstyrningsrapporten samt tillhandahåller ett särskilt yttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som de framlägger på bolagets årsstämma.

Vid årsstämman 2023 valdes Ernst & Young AB som revisionsbyrå intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Svensson är huvudansvarig revisor.