Revision

Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), vid upprättande av koncernens rapportering.

Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), vid upprättande av koncernens rapportering. Koncernens rapport för det tredje kvartalet granskas översiktligt av bolagets revisor. Granskningen följer rekommendation utfärdad av FAR SRS. Revisionen av årsredovisningen, koncernredovisningen och boksluten samt styrelsens och VD:ns förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige.

Efter revisorernas granskningar i oktober och januari upprättar de revisions-PM till styrelsen med kommentarer kring de enskilda bolagen och koncernen som helhet. Revisorerna rapporterar också personligen sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av koncernens interna kontroll och tillämpning av redovisningsprinciper under ett av höstens styrelsemöten. Styrelsen erhåller därigenom information om internkontroll och regelefterlevnad, kontroll av finansiell rapportering, uppskattningar, bedömningar och övrigt som kan påverka de finansiella rapporternas kvalitet.

Revisor

Vid årsstämman 2018 valdes Ernst & Young AB som revisionsbyrå intill nästa årsstämma. Nina Bergman är huvudansvarig revisor.