Nyckeltal

Uppdaterad 2020-12-31

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Okt - dec 2020 Okt - dec 2019 Jan - dec 2020 Jan - dec 2019
Nettoomsättning, MSEK 1 873,2 2 024,1 6 098,8 6 903,5
Rörelseresultat, MSEK 283,6 240,3 545,9 535,0
Periodens resultat , MSEK 208,2 165,9 363,0 370,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 557,5 286,7 1 206,6 99,5
Balansomslutning, MSEK 7 216,7 8 394,3 7 216,7 8 394,3
- - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % -7,5 4,2 -11,7 9,7
Bruttovinstmarginal, % 46,2 46,7 43,2 46,4
Rörelsemarginal, % 15,1 11,9 9,0 7,7
Soliditet, % 53,4 44,9 53,4 44,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 47,1 78,6 47,1 78,6
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 59,5 77,1 59,5 77,1
- - - - -
Resultat per aktie, SEK 3,13 2,53 5,51 5,66
Utdelning per aktie, SEK - - - 2,00
- - - - -
Antal årsanställda 2 064 2 579 2 064 2 579