Nyckeltal

Uppdaterad 2020-09-30

Avstämning alternativa nyckeltal [PDF]

Nyckeltal Jul - sep 2020 Jul - sep 2019 Jan - sep 2020 Jan - sep 2019 Jan - dec 2019 Jan - dec 2018
Nettoomsättning, MSEK 1 470,1 1 685,5 4 225,6 4 879,3 6 903,5 6 290,6
Rörelseresultat, MSEK 176,3 129,1 262,3 294,6 535,0 482,8
Periodens resultat , MSEK 118,9 94,4 154,8 204,1 370,1 360,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 283,2 -131,1 649,1 -187,3 99,5 222,6
Balansomslutning, MSEK 7 880,1 8 486,1 7 880,1 8 486,1 8 394,3 7 061,4
- - - - - - -
Nettoomsättningstillväxt, % -12,8 8,7 -13,4 12,2 9,7 12,4
Bruttovinstmarginal, % 42,6 45,2 41,9 46,3 46,4 46,6
Rörelsemarginal, % 12,0 7,7 6,2 6,0 7,7 7,7
Soliditet, % 49,0 44,0 49,0 44,0 44,9 48,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 62,1 82,8 62,1 82,8 78,6 53,3
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 68,9 78,3 68,9 78,3 77,1 56,3
- - - - - - -
Resultat per aktie, SEK 1,81 1,45 2,38 3,13 5,66 5,48
Utdelning per aktie, SEK - - - 2,00 2,00 1,70
- - - - - - -
Antal årsanställda 2 085 2 592 2 085 2 592 2 579 2 566