Nyckeltal

Uppdaterad 2018-12-31

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning, mkr 6 290,6 5 597,3 5 237,1 4 964,7 4 273,6
Rörelseresultat, mkr 482,8 469,1 400,2 255,2 250,0
Årets resultat , mkr 360,0 354,0 276,7 145,3 176,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 222,6 207,8 448,9 129,5 -284,2
Balansomslutning, mkr 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 736,6
Nettoomsättningstillväxt, % 12,4 6,9 5,5 16,2 5,6
Bruttovinstmarginal, % 46,6 46,1 46,0 45,1 45,7
Rörelsemarginal, % 7,7 8,4 7,6 5,1 5,9
Soliditet, % 48,6 50,9 48,4 45,9 45,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 53,3 54,1 62,1 76,8 76,0
Nettoskuld genom rörelsekapital, % 57,0 54,7 64,7 71,7 71,1
Resultat per aktie, kr 5,48 5,34 4,16 2,16 2,66
Utdelning per aktie, kr 1,70 1,35 1,00 1,00 1,00
Antal årsanställda 2 605 2 495 2 396 2 358 2 212