Bolagsstämma

New Wave Group AB (publ) kallar till årsstämma 2020.

Högsta beslutande organ är bolagsstämman där alla aktieägare har rätt att delta. Stämman har rätt att besluta i alla frågor som inte strider mot svensk lag. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut rörande styrelsens sammansättning, revisorer och andra centrala frågor såsom fastställande av bolagets balans- och resultaträkning, disposition av resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Detta enligt New Wave Groups bolagsordning och svensk lagstiftning.

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

2019 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, 365 43 Kosta 17 maj 2019 kl. 13:00.

Årsstämma 2018

2018 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 96, 360 52 Kosta 16 maj 2018 kl. 13:00.

Årsstämma 2017

2017 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, 360 52 Kosta 10 maj 2017 kl. 13:00.

Årsstämma 2016

2016 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, 360 52 Kosta 11 maj 2016 kl. 13:00.

Årsstämma 2015

2015 års årsstämma hölls på Kosta Glascenter, Stora vägen 98, 360 52 Kosta (på bruksområdet vid Kosta glasbruk) 4 maj 2015 kl. 13:00.

Årsstämma 2014

2014 års årsstämma hölls på Kosta Glascenter, Stora vägen 98, 360 52 Kosta (på bruksområdet vid Kosta glasbruk) 6 maj 2014 kl. 13:00.

Årsstämma 2013

2013 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel i Kosta 7 maj 2013 kl. 13:00.

Årsstämma 2012

2012 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel i Kosta 15 maj 2012 kl. 13:00.

Årsstämma 2011

2011 års årsstämma hölls i Kosta 17 maj 2011.

Årsstämma 2010

2010 års årsstämma hölls i Kosta 18 maj 2010.

Årsstämma 2009

2009 års årsstämma hölls i Göteborg 19 maj 2009.

 

 • Kallelse (länk till kallelsesidan)
 • Fullmaktsformulär (fullmakten ligger som länk direkt under kallelsetexten nu, vore bra om den tas bort och flyttas hit)
 • Valberedningens förslag och yttrande
 • Årsstämma 2018, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
 • Årsstämma 2018, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
 • Årsstämma 2018, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
 • Årsstämma 2018, p 15 Riktlinjer för ersättningar
 • Årsstämma 2018, p 15 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattningshavare
 • Årsstämma 2018, p 16 Emissionsbemyndigande
 • Årsstämma 2018, p 17 Finansieringsbemyndigande
 • Årsstämma 2018, Revisorsyttrande ersättningar 8 kap 54 § ABL