Revisionsutskott

Koncernen har sedan februari 2017 ett Revisionsutskott (RU).

RU är ett utskott till bolagets styrelse och ledamöterna utses av styrelsen. Utskottet skall bestå av minst två styrelseledamöter. Majoriteten av RU:s ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i bolagets ledning får inte vara ledamot av RU. M Johan Widerberg är ordförande och Christina Bellander är ledamot i utskottet. Båda är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. CFO är adjungerad till RU samt för protokoll.

Styrelsen uppdrar till RU att bereda och besluta i revisionsfrågor och rapporterar avvikelser till styrelsen. Styrelsen beslutar dock om utseende av internrevisor samt att externrevisorn rapporterar direkt till styrelsen. RU skall på styrelsens uppdrag svara för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning och kontroll vad avser;

  • finansiell rapportering
  • riskhantering och riskkontroll
  • regelefterlevnad
  • övrig intern styrning och kontroll
  • ärenden som styrelsen hänskjuter till RU

RU skall sammanträda regelbundet minst fyra gånger per år och dess protokoll ska delges styrelsen.