Revisionsutskott

Revisionsutskottet (RU) är ett utskott till bolagets styrelse och ledamöterna utses av styrelsen. Utskottet skall bestå av minst två styrelseledamöter. Majoriteten av RUs ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i bolagets ledning får inte vara ledamot av RU. M. Johan Widerberg är ordförande och Christina Bellander är ledamot i utskottet. Båda är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ekonomi- och finanschef är adjungerad till RU samt är utskottets sekreterare. Även koncernens internrevisor närvarar vid utskottets möten.

Styrelsen ger RU i uppdrag att bereda och besluta i revisionsfrågor och rapportera avvikelser till styrelsen. Styrelsen är dock mottagare av rapportering från extern revisor. RU skall på styrelsens uppdrag svara för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning och kontroll vad avser:

  • finansiell rapportering
  • riskhantering och riskkontroll
  • regelefterlevnad
  • övrig intern styrning och kontroll
  • ärenden som styrelsen hänskjuter till RU